Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Rinnasteinen lauseke NP:n osana > Rinnasteiset edussanat > § 1310 Tilava(t) olo- ja makuuhuone, pelkkää iloa ja onnea

§ 1310 Tilava(t) olo- ja makuuhuone, pelkkää iloa ja onnea

Kun substantiivilausekkeen edusjäsenenä on kahden yksilötarkoitteisen substantiivin muodostama rinnasteinen lauseke, niiden yhteinen adjektiivi- tai partisiippimäärite on monikollinen (a). Rinnasteinen lauseke voi niin ikään olla kiinteän appositiorakenteen toisena osana, jolloin rakenteen alkuosana oleva substantiivi on monikollinen (b), vrt. » § 1308. Näistä poiketen käyttäytyvät lausekkeet, joissa taipumaton rinnasteinen osa on taipuvan tukisubstantiivin tunnistemääritteenä (c) (» § 567).

(a)
titaaniset Ella Eronen ja Pia Hattara | ikkunalliset kylpyhuone ja makuuhuone (L) | jättikokoiset Marx, Engels ja Lenin (TV) | Rikas ja kuuluisa on uljaiden Jacqueline Bissetin ja Candice Bergenin hallitsema elokuva. (L) | Helsingin raastuvanoikeus määräsi – – omistajan – – maksamaan korvaukset irtisanomilleen teatteripäällikölle ja siivoojalle. (L) | – – se [ohjaamo] suojasi muutaman kymmenen metrin päähän ehtineitä kuljettajaa ja apumiestä. (L) | edellisistä säännöistä sellaisenaan otetut 3. ja 4. pykälä.
(b)
– – nuoremman polven lahjakkuudet Peter Franzén ja Pekka Huotari (L) | – – satamakaupungeissa Raumalla ja Kotkassa. (l)
(c)
Päätökset oli tehty vuosina 1984 ja 1990. | kansanedustajille Aaltonen, Ala-Harja, Jäätteenmäki, Wahlström

Etenkin abstraktisiin ja jaollisiin tarkoitteisiin viittaavien rinnasteisten substantiivilausekkeiden adjektiivimäärite on yksikössä (d), samoin ilmauksissa, joissa rinnastettavat substantiivit ovat lähimerkityksisiä, usein jopa synonyymeja (e). (Vrt. näiden kongruoiminen verbin kanssa » § 1277.)

(d)
pelkkää teeskentelyä ja juonittelua | Olet minun omaa lihaani ja vertani. | Rakas ~ rakkaat isä ja äiti. | Mikä äly ja kauneus hänestä hehkuivatkaan. | tieteellistekninen tieto ja taito (L) | Syntyy erilainen kieli ja tapa hahmottaa elämää. (A) | öljyistä jäätä ja sohjoa (L)
(e)
järjestelmällinen vainoaminen ja murhaaminen (L) | tyhjää artistisuutta ja asetelmallisuutta (L) | kansallinen huolinta ja kuljetus (L) | hämmästyttävä kainous ja hienotunteisuus (L) | kehitysuskon kulmakivi on uusi tekniikka ja tutkimus (L)

Huom. Lausekkeen pieni tyttö ja poika tulkitseminen siten, että adjektiivi luonnehtii sekä tyttöä että poikaa, perustuu pragmaattiseen päättelyyn. Tämän voi havaita siitä, että lauseketta pieni poika ja vaari tuskin tulkittaisiin siten, että vaarikin on pieni (» § 1087). Kielioppaissa tätä yksikön ja monikon (pienet tyttö ja vaari) eroa on luonnehdittu ”kansanomaisen” ja toisaalta ”kirjallisen” tai ”teorioidun” eroksi (esim. Sadeniemi 1960).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot