Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Persoonakongruenssi > Teitittely > § 1273 Teitittely, persoona ja luku

§ 1273 Teitittely, persoona ja luku

Teititeltäessä puhutellaan yhtä kuulijaa monikon 2. persoonan pronominilla: Te olette päivän ensimmäinen asiakas. Teitittelyä ilmentävät pronomini ja verbin persoonatunnus; teitittelylauseen puhuttelusana, predikatiivi sekä predikatiiviadverbiaali ovat yksikölliset:

(a)
Te, kansliapäällikkö Rauta, olette häpäissyt itsenne. (k) | Te olette EU:n ensimmäinen oikeusasiamies. (l) | Te olette rikas ja me olemme köyhiä. (k) | Hauska, että olette terveenä kotona. (k) | Minusta te olette uljaan näköinen nainen. (k)

Vaihtelua on sen sijaan liittomuodon pääverbin muodossa: se on joko yksikössä kuten predikatiivikin ja osoittaa siis puhuteltavien lukumäärän (b) tai monikossa kuten pronomini ja apuverbikin (c).

(b)
Mitä te olette kirjoittanut? (k) | Te olette pitkään ollut johtaja Merenmaan yrityksen palveluksessa. (k) | Mutta oletteko te ajatellut sitä mahdollisuutta, että saattaisitte olla raskaana? (k)
(c)
Kysymys: Jos unohdan näyttää Apteekkikorttini reseptejäni käsiteltäessä tai maksaessani kassalla, voiko ostamani tuotteet siirtää jälkikäteen rekisteröintitietoihin? Vastaus: Reseptejä toimitettaessa siirtyvät ostot rekisteritietoihin henkilötunnuksen kautta, eli jos olette näyttäneet Kela-korttinne reseptejä toimitettaessa niin nämä ostotiedot siirtyvät rekisteritietoihinne, – –. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot