Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Predikoivien nominaalijäsenten lukukongruenssi > Predikatiivin kongruenssi > § 1284 Predikatiivin lukukongruenssin tyypit

§ 1284 Predikatiivin lukukongruenssin tyypit

Predikatiivina oleva adjektiivilauseke, tietyin ehdoin myös substantiivilauseke, kongruoi subjektin samoin kuin lauseenalkuisen elatiivimuotoisen substantiivilausekkeen kanssa luvussa (» asetelma 167).

Asetelma 167: Predikatiivin lukukongruenssi
  Yksikkö Monikko
AP Onnistumisen todennäköisyys on pieni. Mahdollisuudet ovat vähäiset.
  Lumi on puhdasta. Kinokset ovat korkeita.
  Yrityksestä tuli vakavarainen. Yrityksistä tuli avuttomia.
NP Miettisestä tuli ystäväni. Miettisistä tuli läheisiä ystäviäni.
  Kallesta tuli paras työntekijä. Kallesta ja Villestä tuli parhaat työntekijät.
  Hänen palkkansa on ongelma. Hänen vitsinsä ovat helmiä.
  Näyttely oli menestys. Messut olivat kuumia puheenaiheita.

Monikollisessa predikatiivilauseessa on siis yhteensä kolme monikon tunnusta – subjekti-NP:ssä, finiittiverbissä sekä predikatiivilausekkeessa: Autot ovat kuraiset ~ kuraisia. Sekä nominatiivi- että partitiivimuotoinen predikatiivilauseke kongruoivat subjektin kanssa monikossa (a). Silloinkin kun verbin kolmannen persoonan muoto jää puhutussa kielessä kongruoimatta monikollisen subjektin kanssa, predikatiivi on aina monikollinen (b).

(a)
Työvoimakustannukset ovat Suomessa tunnetusti korkeat. (l) | Nyt messut ovat asialliset, tänä vuonna jopa viihtyisät. (L) | Joka suunnalla toiveet ovat liian ruusuisia. (l) | EU:n ulkoministerit yhä neuvottomia Algerian tapauksessa (L)
(b)
Nää kriminaalit oli ääritapauksia. (L) | Vanhempien reaktiot oli äärettömän negatiivisia. (P) | Keuhkoista ei kuulunu mitään ylimäärästä. Ne on ihan siistin kuuloset. (P)

Kun subjektina on monikkosana, jolla tarkoitetaan yhtä oliota, tai parilliseen tarkoitteeseen viittaava sana, predikatiivi on nominatiivimuotoinen, erisnimissä yksiköllinenkin (c) (» § 1275). Habitiiviadverbiaalin rajaamassa ilmauksessa voi olla joko nominatiivi- tai partitiivimuotoinen predikatiivi (d). (Predikatiivin sijan määräytymisestä tarkemmin » § 944.)

(c)
Hänen kasvonsa olivat kivettyneet. | Häät olivat juhlalliset. | Helsingin Sanomat on tässä asiassa varovainen.
(d)
Nuorilla olivat harrastusmahdollisuudet hyvät. | Meillä ovat harjoitustehtävät liian teoreettisia. (L)

Huom. Yksipersoonaisen passiivilauseen predikatiivi on monikossa: Onko täällä oltu kilttejä? (~ *kiltti). Vastaavasti nollapersoona on yksiköllinen ja predikatiivi numerukseltaan sen mukainen: Jos on taitava, voi rikastua tekemättä työtä. Nesessiivirakenteissa, joissa passiivi ja nollapersoona lankeavat yhteen, predikatiivi voi olla joko yksikkö- tai monikkomuotoinen: Pitäisi olla kohtelias ~ kohteliaita (» § 1323, 1355).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot