Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Predikatiivin tyypit > § 944 Predikatiivin rakennetyypit ja suhde kuvaamaansa asiaan

§ 944 Predikatiivin rakennetyypit ja suhde kuvaamaansa asiaan

Predikatiivina toimii adjektiivi- tai substantiivilauseke, ja tämän mukaan puhutaan adjektiivi- ja substantiivipredikatiivista. Luonnehdittavan ominaisuutta ilmaistaan tyypillisesti adjektiivilausekkeella, luokkaa substantiivilausekkeella (a). (Pronomineista predikatiiveina » § 950, 953.) Partisiippilauseke toimii predikatiivina adjektiivilausekkeen tavoin (b) (» § 536). Eräissä tapauksissa lausekin voidaan katsoa predikatiiviksi (c) (» § 1152). Predikatiivina toimii myös kuin-jakso (d) (» § 1172).

(a)
Se oli laiha ja likaisen vaalean värinen. Olen täysin varma, ettei se ollut koira. (l)
(b)
Museoviraston mukaan peuranpyyntikuopat ovat muinaismuistolain suojaamia. (l)
(c)
Ajatukseni on, että etukäteen nimitetään jokin kollegio, – –. (l)
(d)
Venäjän vallankumous oli kuin sosiaalinen tilaus julistetaiteelle. (l)

Predikatiivin sijana on yleensä nominatiivi tai partitiivi. Genetiivimuotoinen predikatiivi on oma tyyppinsä: tässä tehtävässä esiintyy vain NP (» § 958).

Predikatiiville on ominaista, että sen luku ja sija – nominatiivi tai partitiivi – heijastavat subjektin tai muun luonnehdittavan tarkoitteen ominaisuuksia, erityisesti sitä, millaiseksi tarkoite kategorioidaan jaollisuudeltaan (» § 946949). Lisäksi predikatiivin muotoon vaikuttaa sen oma sanaluokka. Toisin kuin adjektiivit, substantiivit ovat itse joko jaollisia tai jaottomia eli ilmaisevat ensisijaisesti joko jaollista tai jaotonta entiteettiä. Siten niillä voidaan myös kategorioida subjekti jaolliseksi tai jaottomaksi (» § 947, 952).

Predikatiivilauseet eroavat toisistaan myös siinä, noudattaako predikatiivi subjektin lukua (e) vai ei (f, g). Kongruoiva monikollinen predikatiivi heijastaa subjektin monikollisuutta, kongruoimaton voi kategorioida subjektin uudella tavalla (» § 952953) tai ilmaista mm. kuuluvuussuhteita (» § 955).

(e)
Lapset ovat jo isoja. (l) | Lapset ovat tällaisia pieniä rääpäleitä niin lyhyen aikaa. (l)
(f)
Lapset ovat Venäjän tulevaisuus. (l) | Tein heti selväksi, että lapset ovat minulle tärkeintä elämässäni. (l)
(g)
Bensiinikauppias on huumorimiehiä. (l)

Lauseen kielteisyys ei vaikuta adjektiivi- tai substantiivipredikatiivin sijaan toisin kuin objektin sijaan; vain eräissä määränilmauksissa (» § 956) sekä tuloslauseessa (» § 957) kielteisyys edellyttää partitiivia.

Predikatiivin rajatapauksia ovat taipumattomat uudet lainailmaukset kuten OK ~ ookoo ja (ihan) jees, jotka esiintyvät ainoastaan olla-verbin kanssa: Asia on ~ te olette OK ~ ihan jees. Yleensä olla-verbin kanssa esiintyvät taipumattomat sanat, esim. rikki ja auki, katsotaan predikatiiviadverbiaaleiksi (» § 979).

Huom. Infinitiivilausekkeen voi katsoa toimivan predikatiivina ilmaustyypissä Tarkoitukseni on puhua asia selväksi. Tässä kieliopissa infinitiivilauseketta (puhua asia selväksi) pidetään kuitenkin subjektina. Tätä tukee se, että infinitiivin objekti asia on nominatiivissa niin kuin subjekti-infinitiivin objekti yleensäkin (» § 936). Mahdollisista lausepredikatiiveista » § 1152.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot