Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit > Tarkoitus, ehto, myönnytys > § 998 Rahaa kulujen kattamiseksi; jos sataa, sateesta huolimatta

§ 998 Rahaa kulujen kattamiseksi; jos sataa, sateesta huolimatta

Tarkoitusta ilmaisevat adverbiaalit ovat translatiivilausekkeita, finaalirakenteita, illatiivisijaisia MA-infinitiivilausekkeita ja jotta- ~ että- tai siksi (että) ‑lauseita (» § 978, 513, 1133). Ne ovat yleensä lauseen määritteitä (a), joskin niitä esiintyy myös verbin täydennyksinä (b). Eri ilmaustavat eivät ole samanarvoisia siinä mielessä, että olisivat keskenään vaihdettavissa. Esimerkiksi finaalirakennetta käytetään samasubjektisissa tapauksissa, jotta-lausetta sekä sama- että erisubjektisissa.

(a)
Isäntäkaupungit yrittävät myös hankkia sponsoreita kulujen kattamiseksi. (yo) | Vantaan poliisi pyytää yleisön apua löytääkseen kadonneen opiskelijan – –. (l) ~ jotta löytäisi | – – lapset pitää saada jonnekin hoitoon, parkkiin, jotta vanhemmat saadaan töihin ja jotta talous pyörii. (l) ~ *saadakseen | Viihdyn niin hyvin Myllykoskella, että keksisin vaikka mitä, että saisin jäädä. (E) ~ saadakseni | Lasse väitti että maaseutu on olemassa vain siksi että siitä sai nauttia. (k) ~ *nauttiakseen
(b)
– – sopimuksen toivotaan tulevan allekirjoitettavaksi Madridissa joulukuun puolivälissä. (l) | Mirjami otti takkinsa, rappusissa muisti kissan ja palasi täyttämään sen maitovadin. (k)

Translatiivilauseke voi ilmaista samanaikaisesti tarkoitusta ja tulostilaa:

(c)
Aloin Nokialle erityisopettajaksi tultuani pitää Päivähoitolassa kehitysvammaisille puheterapiaa, – –. (l) | Rehtoriksi hänet valittiin 1983. (l)

Konditionaaliset adverbiaalit ilmaisevat ehtoa, jonka vallitessa lauseen ilmaisema tilanne tapahtuu tai on tapahtumatta. Syysuhteen ilmauksiin ne kuuluvat siinä mielessä, että konditionaaliseen ilmaukseen sisältyy hypoteettinen kausaalinen suhde. Esimerkin (d) ehtolauseessa esitetään, että kyseinen toimenpide saattaa johtaa eläinten sairastumiseen.

(d)
Jos virusten saastuttamaa lihaa ei ole kuumennettu riittävästi, lihaa syöneet siat voivat saada tartunnan. (l)

Tilanteen ehtoa ilmaistaan jos-lauseella, sen merkitysvastineilla mikäli-, ellei- tai jollei-lauseella sekä kun-lauseella (e) (» § 11341138). Toiseksi konditionaalinen adverbiaali voi olla inessiivisijainen E-infinitiivilauseke (f), varsinkin postpositiomaisessa tapauksessa (jonkin) sattuessa; myös mm. edellyttämistä ilmaisevien verbien kuten tarvita, vaatia ja edellyttää inessiivisijaiset E-infinitiivit voidaan tulkita konditionaalisiksi.

(e)
Jos markkinat kasvavat kohtuullista vauhtia, hintaa voidaan pudottaa. (l) | Pamautan kohta kauhalla päähän, jollet pysy paikallasi, – –. (k)
(f)
Sähkökatkon sattuessa kellot jäävät käyntiin omavaraisen varageneraattorin tuottaessa virtaa. (l) | Osta kaupungin kartta, jotta osaat tarvittaessa neuvoa tien. (l)

Konsessiivisia ovat ilmaukset, joissa implikoidaan, että puheena olevien asiaintilojen välillä vallitsee yleensä tietty odotuksenmukainen syy- tai ehtosuhde, mutta samalla kiistetään tuon suhteen pätevyys kyseisessä kontekstissa.

(g)
Vaikka on satanut pitkään, hän ei ole masentunut. | Vaikka sataisi pitkään, hän ei olisi masentunut. [Odotus: Koska/jos sataa pitkään, hän on masentunut.]

Tyypillinen konsessiivisen suhteen merkitsin on konjunktiolla vaikka, joskin, jos kohta alkava lause (» § 11391143) tai huolimatta-tyyppinen adpositioilmaus (» § 689). Konsessiiviset adverbiaalit ovat lauseen määritteitä.

(h)
Pari vuotta sitten Suomessa vieraillut The Ragga Twins on typerästä nimestään huolimatta kelvollinen tanssijalan liikuttaja. (l) | Pelkoa on sodan uhatessa vaikea voittaa, vaikka tieto turvapaikasta olisikin. (yo)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot