Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konditionaaliset suhteet > Yleistä > § 1134 Mitä tarkoittaa konditionaalinen suhde?

§ 1134 Mitä tarkoittaa konditionaalinen suhde?

Kahden lauseen välillä vallitsee konditionaalinen suhde, kun toinen esittää ehdon, jonka vallitessa toisen ilmaisema asiaintila toteutuu tai on mahdollinen. Esimerkissä (a) esitetään, että töiden löytyminen on mahdollista kun kortit pelaa oikein, ja (b):ssä, että kaiken epäonnistuminen on mahdollista ilman puhuteltavan apua; apu on siis onnistumisen edellytys:

(a)
Jos pelaa korttinsa oikein, töitä löytyy. (l)
(b)
Helkkari, kaikki epäonnistuu, jos sinä et nyt auta! (k)

Asioiden välillä esitetään siis olevan syyn ja seurauksen suhde: jos ei pelaa korttejaan oikein, töitä ei sen vuoksi välttämättä löydy, ja jos puhuteltava auttaa, kaikki ei sen ansiosta epäonnistu. Konditionaalinen suhde rakentuu temporaaliselle: ajallisesti ehto edeltää seurausta.

Konditionaalista suhdetta ilmaistaan ainakin asetelmassa 162 esitetyillä konjunktioilla ja konnektiiveilla.

Asetelma 162: Konditionaalisen suhteen merkitsimiä
Suhde Suhteen merkitsin
  Rinnastus- konjunktio Adverbiaali- konjunktio Partikkeli, adverbi, kiteymä Adpositio
Konditionaalinen   jos, ellei, jollei, mikäli, kun, kunhan, sikäli kuin siinä tapauksessa että, sillä ehdolla että, edellyttäen että, olettaen että x:n sattuessa ~ tapauksessa

Konditionaalisen suhteen tyypillinen merkitsin on adverbiaalikonjunktio jos, tyyliltään muodollisempi on mikäli; kielteisiä ovat persoonissa taipuvat sulaumat jollei ja ellei (» § 1136). Myös kun- tai kunhan-ilmaus voi saada konditionaalisen tulkinnan (» § 1137). Ehtoa ilmaistaan erilaisilla konnektiiveilla (» § 1138), mutta ei juuri adpositiorakenteilla. Konditionaalista suhdetta ilmaisevat konjunktiot ja konnektiivit saattavat esiintyä yhdessä, jolloin rakenteellisia vaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat:

 
Hinta putoaa. Siinä tapauksessa minä ostan kirjan.
Siinä tapauksessa että hinta putoaa, (niin) minä ostan sen kirjan.

Jos hinta putoaa, (niin) minä ostan sen kirjan.

Jos hinta putoaa, niin siinä tapauksessa minä ostan kirjan.

Huom. Käsite ”konditionaalinen” kuvaa paremmin asiaintilojen välisiä ehtosuhteita kuin isi-tunnuksista modusta, jonka pääkäyttö on muualla kuin ehdon ilmauksissa (» § 15921596).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot