Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kausaaliset suhteet > Yleistä > § 1128 Kausaalinen suhde: syy, seuraus, perustelu, tarkoitus

§ 1128 Kausaalinen suhde: syy, seuraus, perustelu, tarkoitus

Kahden lauseen välillä vallitsee kausaalinen suhde kun niiden ilmaisemat asiaintilat ovat keskenään syyn ja seurauksen suhteessa. Toinen asiaintila esitetään toiselle syynä tai perusteluna. Kausaalisen suhteen merkitsimiä on asetelmassa 161.

 
Puu kaatui, koska se oli laho. [seuraus + syy]
Puu oli laho, koska se kaatui. [päätelmä + perustelu]
Yöllä on varmaan satanut, kun maa on noin märkä. [päätelmä + perustelu]
Tein sen, koska pomo käski. [seuraus + perustelu]
Asetelma 161: Kausaalisen suhteen merkitsimiä
Suhde Suhteen merkitsin
    Rinnastus- konjunktio Adverbiaali- konjunktio Partikkeli, adverbi, kiteymä Adpositio
Kausaalinen sillä siksi, syystä että, kerta, kerran, ‑hAn, näet, nimittäin sen takia, tähden, vuoksi, johdosta, ansiosta, siitä johtuen, sitä varten
  koska, kun
  Finaalinen, Konsekutiivinen   jotta, että niin, niin että, siis, siten, joten(ka), näin (ollen), niinpä, niin muodoin; niin että sen seurauksena, tuloksena
     

Kausaalisia konjunktioita ovat adverbiaalikonjunktiot koska ja kun sekä rinnastus- ja adverbiaalikonjunktioiden välimaastoon sijoittuva sillä (» § 11291130). Suhdetta ilmaistaan myös muilla partikkeleilla, adverbeilla ja adpositioilla; yhdistelmiä ovat siksi että, siksi koska, siksi kun, sen tähden ~ takia ~ vuoksi että ~ kun; (siitä) syystä että ~ kun; niin että (» § 1131). Suhteen merkitsin esiintyy jommassa kummassa lauseessa tai molemmissa:

 
Minä odotan lasta, siksi en voi tanssia. (k)
Siksi että minä odotan lasta, en voi tanssia.

En voi tanssia, sillä ~ koska odotan lasta.

Koska minä odotan lasta, en voi tanssia.

Siksi minä en voi tanssia, koska odotan lasta.

Sen takia en voi tanssia että minä odotan lasta.

Kausaalisuhde saattaa painottua seuraukseen syyn asemesta. Seurausta ilmaisevassa eli konsekutiivisessa suhteessa asiaintila esitetään toisen asiaintilan aiheuttajana; ilmaus on skalaarinen. Suhteen tyypillinen ilmauskeino on niin x että (» § 1132, 1160).

 
Söin niin että mahaan koskee. [syy + seuraus]
Hän on sen verran sairas ettei jaksa lähteä. [syy + seuraus]

Silloin kun asiaintilaa motivoi tavoite tai tarkoitus, kyse on finaalisesta suhteesta. Finaalisia suhteita ilmaisevat jotta ja yleiskielessä tässä käytössä harvinaisempi että sekä niin että (» § 1133; finaalirakenteesta » § 513):

 
Juon aamulla kahvia, jotta jaksan lähteä töihin. [seuraus + tavoite (perustelu)]
Juon aamulla kahvia, niin että jaksaisin lähteä töihin. [seuraus + tavoite (perustelu)]

Rajat varsinaisten kausaalisten, finaalisten ja konsekutiivisten suhteiden välillä ovat liukuvat. Kausaalisuutta sisältyy myös konditionaalisiin ja konsessiivisiin suhteisiin (» § 1134, 1139).

Huom. Perusteluissa näkökulma on tilanteen osallistujalla; perustelua ilmaistaan yleensä kokonaisin lausein, esim. Nostin tililtä 20 euroa, koska siellä ei ollut enempää; Maija on Lapissa, koska se just soitti sieltä. Päätelmää ilmaistaan myös infiniittisillä rakenteilla mutta ei esim. takia-tyyppisten adpositioilmausten avulla: Maija on Lapissa soitostaan päätellen ~ *soittonsa takia ~ *soitosta. Asiaintilojen välistä syysuhdetta ilmaistaan lisäksi elatiivi‑, partitiivi- ja illatiivilausekkeilla: Hän teki sen ilkeyttään ~ ilkeydestä; Hän kuoli nälkään ~ harhaluodista (» § 996). Tässä luvussa ei eritellä lähemmin kausaalisuuden lajeja, vaan puhutaan väljästi syistä ja seurauksista, perusteluista ja päätelmistä. Kausaalisista ilmauksista myös » § 311, 463.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot