Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Temporaaliset suhteet > Tilanteiden välisten aikasuhteiden täsmentimiä > Tilanteiden päällekkäisyys tai peräkkäisyys > § 1127 Ennen kuin, vasta kun, sitten kun, sen koommin

§ 1127 Ennen kuin, vasta kun, sitten kun, sen koommin

Tilanteiden peräkkäisyyttä ilmaistaan ennen kuin ‑ilmauksella, jossa ennen kuin ‑lause ilmaisee myöhempää tilannetta kuin hallitseva lause:

(a)
Suomessa kestää pitkään ennen kuin pääsemme edes muiden Pohjoismaiden tasolle. (l) | Äiti muuten soitti vähän ennen kuin minä lähdin. (k)

Ilmaus voi olla kontrafaktuaalinen: ennen kuin ‑lauseen esittämä tilanne ei välttämättä toteudu (b). Tavallista tällainen on varsinkin ehtiä-verbin sisältävissä lauseissa sekä saada tehtyä ~ tehdyksi -tyyppisissä ilmauksissa.

(b)
– – kilpailu päättyi ennen kuin ehti kunnolla alkaa. (E) ’ei alkanut’ | Ennen kuin minä sain mitään sanotuksi, se oli hakenut takahuoneesta lääkärinlaukun ja paikannut käden rasvalapuilla. (k) ’en sanonut mitään’

Kun hallitseva lause on kielteinen, ennen kuin ‑lauseen ilmaisema tilanne toimii edellytyksenä hallitsevan lauseen esittämän tilanteen toteutumiselle (c). Läheinen merkitysvastine on myönteisen lauseen kanssa esiintyvä vasta kun -ilmaus (d).

(c)
Ongelmat eivät ratkea ennen kuin kehitysmaat itse kykenevät ne kohtaamaan. (l) | Et saa henkilöllisyystodistusta ennen kuin sinulla on asunto. Et voi allekirjoittaa vuokrasopimusta ennen kuin sinulla on henkilöllisyystodistus. (l)
(d)
Siksi ohjeisiin turvaudutaan yleensä vasta kun mikään muu ei enää auta. (l)

Tilanteen myöhemmyyttä suhteessa toiseen ilmaisevat kiteymät sen jälkeen (kun), sitten kun, heti kun. Sen koommin esiintyy lähinnä kieltolauseissa: ’jostakin alkaen jotakin ei tapahdu’.

(e)
Sen jälkeen kun VW siirtyi lyhennettyyn työviikkoon, oluen kulutus Wolfsburgin kapakoissa on laskenut 35 prosenttia, – –. (l) | – – kirjan myyntiaika kirjakaupoissa on lyhyt. Sen jälkeen kirja on valmis levitettäväksi kirjakerhojen kautta laajemmalle. (l) | Lasse soittaa heti kun saa kirjeeni, – –. (k) | Isä riitaantui vaarin kanssa melko nuorena niin, että lähti kotoa eivätkä he sen koommin suostuneet puhumaan toistensa kanssa. (k)

Tilanteiden ajallisia suhteita osoitetaan eri tavoin myös mm. adverbeilla jälkikäteen, myöhemmin, viimeksi, viimeiseksi; aikaisemmin, ennen, alku(j)aan, aluksi, ensin; lopulta, vihdoin, viimein (» § 649).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot