Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Yleistä > § 1121 Lauseiden merkityssuhteen tulkinnasta

§ 1121 Lauseiden merkityssuhteen tulkinnasta

Lauseiden välisen merkityssuhteen tulkintaan vaikuttavat monet tekijät. Ensisijainen on lauseiden sisältö, ja lauseiden keskinäinen järjestyskin ohjaa tietynlaiseen merkitystulkintaan (a). Lauseiden välisen suhteen suuntaa ja rajoja osoittavat paitsi konjunktiot myös konnektiivit eli konnektiiviset adverbit, partikkelit ja adpositiot (b) (» § 820). Tässä mielessä ne toimivat lauseiden – samoin kuin lausetta pienempien yksiköiden – semanttisten suhteiden merkitsiminä.

(a)
He hoitavat omat hommansa, minä hoidan omani. (l) | Jemen on pyytänyt apua malarian torjuntaan. Malaria on tappanut – – 2000 ihmistä kahdessa kuukaudessa. (L)
(b)
Useiden arabimaiden johtajat ovat vedonneet Libyaan, jotta se peruisi palestiinalaisten karkotukset – –. (l) | – – kuka tahansa voi liittyä joukkoon, tosin ”häiriköitä ja alkoholiongelmaisia ei huolita”. (l) | Olen aina ajatellut, että jyrki on tyhmä ohjelma, mutta ei. Kattelin nimittäin eilen 1.2. jyrkiä ja huomasin, että se olikin mukavaa katseltavaa. (E)

Syntaktisen kuvauksen periaatteellisena ylärajana voi pitää yhdyslausetta. Jokseenkin samoja merkityssuhteita esitetään kuitenkin myös virkkeen rajan ylittävissä ilmauksissa. Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti adverbiaalikonjunktiolla kytkettyjä yhdyslauseita, mutta myös virkerajan ylittäviä tapauksia. Lisäksi kartoitetaan vastaavan merkityksisiä konnektiivi-ilmauksia. Tarkastelun keskeisenä kohteena on se, mitä ja millä tavalla käyttäytyviä konjunktioita ja konnektiiveja käytetään ilmaisemaan minkäkinlaisia semanttisia suhteita. Esimerkin (a) kaltaisia konnektiivittomia tapauksia ei käsitellä.

Lauseiden välisten semanttisten suhteiden merkitsimet on lueteltu asetelmassa 160, jossa konjunktiot, partikkelit, adverbit ja adpositiot ovat omina ryhminään. Kokonaiskuvan vuoksi kaaviossa ovat mukana myös rinnastuskonjunktiot (» § 1080) ja vertailuilmaukset (» § 11721176).

Asetelma 160: Lauseiden välisten semanttisten suhteiden merkitsimiä
Suhde Suhteen merkitsin
  Rinnastus- konjunktio Adverbiaali- konjunktio Partikkeli, adverbi, kiteymä Adpositio
Additiivinen ja, sekä, ‑kä, sekä – että, niin – kuin (-kin), kuin myös, ynnä, (sun)   lisäksi, ‑kin, paitsi – myös, myös, samoin, samaten, jopa, edes, vielä(pä), niin ikään, kanssa, saati, puhumattakaan … lisäksi ~ ohella ~ päälle
Disjunktiivinen tai, vai; eli, joko – tai   toisin sanoen, muuten, muutoin  
Kontrastiivinen mutta, kun taas, vaan kun taas, sitä vastoin, sen sijaan, puolestaan, toisaalta, pikemminkin, päinvastoin, paitsi, vain lukuun ottamatta
Temporaalinen kunnes silloin, sitten, milloin, jolloin, koska, ensin, toiseksi, lopulta, vihdoin, myöhemmin, asti, saakka … jälkeen, ennen, alkaen, lähtien
  kun, silloin kun, sitten kun, ennen kuin, kunhan, jahka
Kausaalinen sillä siksi, syystä että, kerta, kerran, siis, siten, joten(ka), näin (ollen), niinpä, näet, nimittäin, ‑hAn, niin, niin että, niin x että, siten että takia, tähden, vuoksi, johdosta, ansiosta, seurauksena, johtuen, varten
  koska, kun, jotta, että
Konditionaalinen   jos, ellei, jollei, mikäli, kun, kunhan, sikäli kuin siinä tapauksessa että, sillä ehdolla että, edellyttäen että sattuessa ~ tapauksessa
Konsessiivinen mutta vaikka, joskin, jos kohta tosin, kuitenkin, kumminkin, silti, sittenkin, joka tapauksessa, yhtä kaikki, sentään, toki, kylläkin, ainakin huolimatta
Vertaileva kuin ~ kun, ikään kuin   verrattuna ~ suhteutettuna, suhteessa (x:ään), nähden
Asetelmassa on konjunktiot sillä, kunnes ja kuin merkitty erityispiirteidensä vuoksi rinnastus- ja adverbiaalikonjunktioiden välimaastoon (» § 817819). Sitä vastoin ja sen sijaan ovat konnektiiveina kiteymiä; siksi ne eivät ole sarakkeessa adpositiot.

Lauseiden välisistä semanttisista suhteista ei voi esittää tyhjentävää luokitusta, sillä konjunktiot ja konnektiivit ovat hyvinkin väljämerkityksisiä ja monikäyttöisiä. Sitä paitsi erilaisia konnektiivisia partikkeleita ja adverbeja on valtava määrä. Vain keskeistä osaa niistä sivutaan tässä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot