Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konsessiiviset suhteet > Yleistä > § 1139 Millainen on konsessiivinen suhde?

§ 1139 Millainen on konsessiivinen suhde?

Kahden lauseen esittämien asiaintilojen välinen suhde on konsessiivinen, kun asiaintilojen sanotaan pätevän mutta samalla implikoidaan niiden yhteensopimattomuutta kyseisessä kontekstissa: siitä, että toinen asiaintila pätee, olisi odotuksenmukainen seuraus toisen negaatio. Esimerkiksi ilmauksella Oli lämmin ilta, vaikka oltiin jo pitkällä syksyssä esitetään totena, että ilta oli lämmin ja että oli syksy, mutta implikoidaan että odotuksenmukaista olisi toisen negaatio: kun on syksy, ilta ei ole yleensä lämmin. Esimerkin vaikka-lauseessa ilmaistu asiaintila siis esitetään mahdollisena esteenä – ei kuitenkaan riittävänä – toisessa lauseessa ilmaistulle asiaintilalle, ja toisin päin ilmaisten: hallitsevan lauseen ilmaisema asiaintila (ilta oli lämmin) ei ole odotuksenmukainen seuraus alisteisen lauseen ilmaisemasta asiaintilasta (oli syksy). Suhteeseen sisältyy myös konditionaalinen implikaatio: ’jos on syksy, illat eivät yleensä ole lämpimiä’.

Laajassa mielessä konsessiivisia ovat myös rajaavasti myönnyttävät ilmaukset. Esimerkiksi tosin-lause rajaa edeltävän lauseen pätevyyden alaa ilmaisten sen sisällön odotuksenvastaiseksi.

 
Palvelu pelasi suhteellisen hyvin, tosin tarjoilija oli välillä matkalla jo pöydästä pois vastatessaan ruokailijoiden kysymyksiin. (l) | Osa henkilöstöstä vaatii nopeasti tietoa työpaikan säilymisestä, osa ei. Tietysti toivomme työn jatkuvan mahdollisimman pitkään, vaikka eihän kenellekään ole luvattu ikuista työtä. (l)

Konsessiivisen suhteen mahdollisia merkitsimiä on asetelmassa 163. Keskeinen niistä on adverbiaalikonjunktio vaikka. Toinen olennainen odotuksenvastaisuutta ilmaiseva konjunktio on rinnastava mutta, jolla on lauseyhteydestä riippuen myös tai pelkästään kontrastiivista käyttöä (» § 11011103). Konsessiiviset konjunktiot ja konnektiivit voivat esiintyä yhdessäkin. Mahdollisia suhteen rakenteellisia esiintymisvaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat:

 
On jo myöhä. Silti ~ siitä huolimatta en lähde vielä nukkumaan.
On jo myöhä, mutta en lähde vielä nukkumaan.

Vaikka on jo myöhä, en lähde vielä nukkumaan.

Vaikka on jo myöhä, (niin) silti en lähde vielä nukkumaan.

Siitä huolimatta että ~ *silti on jo myöhä, en lähde vielä nukkumaan.

Oli myöhä tai ei, en lähde vielä.
Asetelma 163: Konsessiivisen suhteen merkitsimiä
Suhde Suhteen merkitsin
  Rinnastus- konjunktio Adverbiaali- konjunktio Partikkeli, adverbi, kiteymä Adpositio
Konsessiivinen mutta, vaan vaikka, joskin, jos kohta, jos -kin tosin, kuitenkin, kumminkin, silti, sittenkin, joka tapauksessa, yhtä kaikki, sentään, toki, kylläkin x:stä huolimatta

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot