Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Partitiivi- ja totaaliobjektin oppositio > § 930 Yleiskatsaus: milloin partitiivi, milloin muu sija

§ 930 Yleiskatsaus: milloin partitiivi, milloin muu sija

Objektin sijana on partitiivi tai jokin kolmesta totaaliobjektin sijasta: nominatiivi, yksikön genetiivi tai t-päätteinen akkusatiivi. Partitiiviobjektin esiintymiselle on kolme ehtoa (» kuvio 10). Jos mikään niistä ei päde, lauseessa on totaaliobjekti. Sen sija perustuu toisaalta lauseen rakenteeseen ja verbin muotoon, toisaalta objekti-NP:n tyyppiin (» § 934935).

Kuvio 10: Totaali- ja partitiiviobjektin valinta
Totaaliobjekti Partitiiviobjekti
Myönteinen, aspektiltaan rajattu lause,
kvantitatiivisesti määräinen objekti
Olen nähnyt sen elokuvan.
Tapasin hänet.
Katsoin elokuvan loppuun.
Talomme maalataan ensi kesänä.
Löysin hillon kellarista.
Söin puuron kokonaan.
Huomasit kai ne virheet tekstissä.
Tulkinnaltaan kielteinen lause
En ole nähnyt sitä elokuvaa.
Tapasitko häntä?
Tuohon on mahdoton antaa vastausta.
 
Aspektiltaan rajaamaton lause
Katson tässä neloskanavan elokuvaa.
Taloamme maalataan.
Arvostan sinua.
Ongelmaa pitää vielä selvitellä.
 
Kvantitatiivisesti epämääräinen objekti
Löysin kellarista hilloa.
Söin aamulla puuroa ja omenan.
Huomasin tekstissä virheitä.
Eilen tehtiin isoja päätöksiä.

Jos lause on myönteinen, partitiivin voi motivoida lauseen rajaamaton aspekti (» § 1498, 1508) tai NP:n kvantitatiivinen epämääräisyys. Aspekti ja kvantitatiivinen (epä)määräisyys kietoutuvat kuitenkin monin tavoin yhteen (» § 931). Lauseen kielteisyys on siinä mielessä vahvin partitiivin käytön kriteeri, että kielteisessä lauseessa sekä aspekti että määräisyys neutraalistuvat (» § 932).

Partitiiviobjekti on mahdollinen kaikkien verbien yhteydessä jo siksi, että sitä käytetään kieltolauseessa. Pelkästään totaaliobjektin saavia verbejä ei siis ole, mutta on verbejä, jotka saavat vain partitiiviobjektin:

 
Kausatiivisia tunne- ja tuntemusverbejä: aivastuttaa, arveluttaa, harmittaa, hävettää, vaivata | Tunne- ja suhtautumisverbejä: aristella, epäillä, halveksia, harmitella, hyljeksiä, kadehtia, kaivata, pelästyä, sääliä, vierastaa | Toimintaverbejä: harrastaa, karttaa, lähestyä, matkia, paeta, rangaista, suositella, syrjiä, uhmata, vainota | Abstrakteja verbejä: edustaa, jatkaa, merkitä, muistuttaa, noudattaa, tarkoittaa

Pelkästään partitiiviobjektin saavia verbejä on kuitenkin mahdotonta luetella tyhjentävästi. Niillä on aspektuaalisesti rajaamaton merkitys, joka jossakin tilanteessa voi olla mielekkäästi muunneltavissa.

Infiniittisen verbin objektin sijaan vaikuttaa osittain lause, johon infiniittinen rakenne kuuluu, osittain infiniittisen rakenteen oma luonne. Objekti voi olla partitiivissa lauseen kielteisyyden vuoksi (» § 933), ja lauserakenne voi vaikuttaa totaaliobjektin sijaan (» § 936937). On myös sellaisia infiniittisiä rakenteita, joihin lauseen vaikutus ei ulotu (» § 938940). Sijanvalinnassa on kompleksisemmissa rakenteissa usein vaihtelua.

Huom. Kuviossa 10 ei oteta huomioon verbejä, jotka saavat totaaliobjektin, vaikka ilmaisevat rajaamatonta tilannetta, tilaa: Tunnen hänet; Setäni omistaa valokuvaamon (» § 1502, 1512).

Hämmästymis- ja pelästymisverbien partitiiviobjekti on lähellä elatiivimuotoista syyn adverbiaalia: Kauhistuin uutista ~ uutisesta (Siiroinen 2001: 30–40).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot