Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia > Yleistä > § 959 Millaisia adverbiaaleja on?

§ 959 Millaisia adverbiaaleja on?

Adverbiaaleilla on lauseessa monia erityyppisiä tehtäviä: ne voivat kuulua verbin valenssiin eli toimia verbin adverbiaalitäydennyksenä, esim. puhua asiasta, ihastua esitykseen, muodostaa olla-verbin kanssa erilaisia konstruktioita, esim. Virtanen on opettajana; Hänellä ~ Pihalla on lapsia, ja olla osana muissakin konstruktioissa, esim. resultatiivimuotissa Juoksin kenkäni puhki; Hän repi paperin silpuksi. Adverbiaalit ovat keskeisesti verbi-ilmausten määritteitä (a), mutta toimivat myös adjektiivien, substantiivien ja adverbien määritteinä tai täydennyksinä (b).

(a)
Pidän hänestä kovasti. | Menen kotiin juosten tai junalla. | Hän kauhoi lehtiä kärryyn kaksin käsin.
(b)
Hän on iloinen ~ iloissaan tapahtumasta. | Taidat olla perso makealle. | Tapaaminen ensi viikolla jännittää minua vähän. | Meillä on treffit Stokkan kellon alla. | Hän on yhä kallellaan itään.

Adverbiaaleilla ilmaistaan myös asiaintilan aikapaikkaisia kehyksiä (c) sekä tilanteiden välisiä syy- ja ehtosuhteita (d). Löyhimmin lauseeseen liittyvät kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit sijoittavat lauseen teksti- ja tilanneyhteyteen sekä ilmentävät puhujan käsityksiä esitetystä asiaintilasta (e). Adverbiaaleina toimivat erityyppiset lausekkeet ja lauseet, kommentteina ja konnektiiveina myös partikkelit.

(c)
Eilen söin pizzaa. | Odotin häntä kaksi tuntia. | Tapasimme Tampereella.
(d)
Meteoriitti putosi maan vetovoiman vaikutuksesta. | Koska satoi, jäin kotiin. | Jään kotiin, jos sataa. | Sateen sattuessa jään kotiin.
(e)
Onneksi työ ehkä valmistuu. | Ihme kyllä Maija tulee ilmeisesti ajoissa, sen sijaan Liisa ei pääse tulemaan.

Varsinkin paikan ja tilan adverbiaalit sekä habitiiviset adverbiaalit esiintyvät tietyntyyppisissä lausumissa ilmauksen keskeisen merkityssuhteen kantajana myös ilman verbiä:

(f)
Kengät pois! | Nyt heti sänkyyn ~ nukkumaan! | Tuko yhä tappiolla (l) [otsikko] | Piispoilta pallo hukassa (L) [otsikko] | Jouluvinkkejä epätoivoisille! (L)

Kaiken kaikkiaan adverbiaaleista ei voi esittää ryhmänä kovin paljon yleistyksiä. Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin se, että tietyillä keskeisillä muotokategorioilla ilmaistaan tietyntyyppisiä merkityksiä (» § 9801001). Tässä alaluvussa käsitellään ensisijaisesti verbin ja lauseen lausekemuotoisia adverbiaaleja. Substantiivin, adjektiivin ja adverbin adverbiaaleja käsitellään tarkemmin näitä sanaluokkia koskevissa luvuissa. Adverbiaalilauseita tarkastellaan luvuissa Adverbiaalilauseet ja Lause täydennyksenä, adverbiaalina toimivia infiniittisiä rakenteita käsitellään luvussa Infinitiivit ja partisiipit.

Huom. Perinteisessä kieliopissa adverbiaaleiksi on kutsuttu kaikkia verbin määritteitä, jotka eivät ole objekteja ja kaikkia adjektiivien ja adverbien määritteitä, jotka ilmaisevat ”eri seikkoja eli asianhaaroja” kuten syytä, keinoa, tapaa, aikaa, paikkaa, suhdetta ja suuntaa (esim. Setälä 1926 [1880]). Tässä kieliopissa rajaus on tehty muodollisin perustein: paikallissijassa tai vajaakäyttöisessä sijassa oleva NP, AP, adverbi- tai adpositiolauseke katsotaan tietyssä tehtävässä adverbiaaliksi riippumatta siitä, onko se lauseen, verbin, substantiivin, adjektiivin vai adverbin täydennys tai määrite. Näin esim. perinteisen kieliopin substantiivin paikallissijaiset attribuutit ovat tässä kieliopissa adverbiaaleja, esim. kissan ruokkiminen laadukkaalla kuivamuonalla (E), sunnuntain laulukonsertti kirkossa (l), samoin kuin adjektiivien ja adverbien paikallissijaiset laajennukset: Käsistään kätevä Louekoski (l), Nainen oli raivosta sekaisin (k) (Hakulinen – Karlsson 1979: 120). Sen sijaan sellaiset adjektiivin ja adverbin astemääritteet kuin hyvin kaunis, melko ~ suhteellisen nopeasti eivät ole adverbiaaleja (» § 664).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot