Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Subjektin rakennetyypit > § 911 Lausesubjektin ja infinitiivisubjektin erityispiirteet

§ 911 Lausesubjektin ja infinitiivisubjektin erityispiirteet

Subjektina on tavallisimmin NP, joko täysi leksikaalinen lauseke tai pronomini. Subjektiksi katsotaan lisäksi sellaiset lauseet (a) ja infinitiivilausekkeet (b), joiden suhde verbiin on samanlainen kuin NP-subjektilla. Jos verbi sallii subjektiksi abstraktin NP:n, myös ainakin tukipronominillinen lause on mahdollinen, joskus myös infinitiivilauseke (» § 458).

(a)
Mieleeni juolahti, että voisin kokeilla jotain uutta ~ eräs koe. | Pahiten kirpaisi se, että sinä suostuit juoneen. (k) ~ sinun petollisuutesi
(b)
Mieleeni juolahti kokeilla jotakin uutta. | Varsinkin akateemisen maailman selviytymisstrategiaan kuuluu esittää lukeneensa kaikki ne kirjat, jotka esiintyvät keskusteluissa. (k)

Usein infinitiivisubjektin mahdollisuus riippuu verbin sijaan siitä, että verbin ohessa on tietynlainen predikatiivi tai predikatiiviadverbiaali: olisi virhe, näyttää ~ tuntuu selvältä, kävi ~ osoittautui mahdottomaksi. Esimerkiksi verbin osoittautua yhteydessä subjekti voi olla konkreettinen, abstrakti, infinitiivilauseke tai lause (c). Se, millainen subjekti milloinkin tulee kysymykseen, riippuu predikatiiviadverbiaalista: nopeaälyinen sallii vain konkreettisen, elollisen subjektin, vaikea myös abstraktin NP:n, infinitiivilausekkeen tai lauseen ja epäselvä alisteisen kysymyslauseen.

(c)
Kaveri oli osoittautunut nopeaälyiseksi. (k) | Konkreettisten ympäristötavoitteiden asettaminen osoittautui äärimmäisen vaikeaksi. (l) | On osoittautunut hyvin vaikeaksi tietää, milloin ja miten kansainvälisen yhteisön olisi paras puuttua etniseen selkkaukseen. (l) | Varsin usein työllistymisen kompastuskiveksi osoittautuu se, että työnantajat pitävät tarjokasta liian iäkkäänä. (l)

Subjektin keskeiset ominaisuudet, nominatiivisija ja kongruenssi, eivät ilmene, kun subjektina on infinitiivilauseke tai tukipronominiton lause. Rinnasteisenkin lause- tai infinitiivisubjektin yhteydessä verbi on yksikön kolmannessa persoonassa (d).

(d)
Oli mukavaa, että tulimme ja että pääsimme sitten luontoretkelle. | Oli mukava käydä teillä ja päästä vielä luontoretkelle. | vrt. Vierailu ja sitä seurannut luontoretki olivat mukavia.

Infinitiivi- ja lausesubjektin sijaintikin poikkeaa NP-subjektin sijainnista: se on yleensä lauseen lopussa (c). Jos se on finiittiverbin edellä, se on lauseessa ensimmäisenä (e); esim. kysymyssana ei voi edeltää tällaista subjektia (f).

(e)
Kirjojen palauttaminen on liioiteltu ele ja epäilyttävää tunnollisuutta. – – Tulla käymään kirjojen palauttamisen tarkoituksessa on kaikkein epäilyttävintä, – –. (k)
(f)
Oliko vierailu mukava? vrt. *Oliko [että kävitte ~ käydä meillä] mukavaa?

Huom. A-infinitiivin muodostamaa lauseketta voidaan käyttää substantiivisena, jolloin rinnastuksesta seuraa verbin monikkomuoto: Osata antaa anteeksi ja osata pyytää anteeksi ovat tärkeitä taitoja. NP-predikatiivi osoittaa, että subjektia käsitellään esimerkissä substantiivisena.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot