Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Predikatiivin tyypit > § 943 Mikä predikatiivi on?

§ 943 Mikä predikatiivi on?

Predikatiivi on kieliopillissijainen lauseenjäsen, joka luonnehtii toista lauseenjäsentä eli predikoi siitä ominaisuuden tai luokan. Predikatiivilauseen perustapaus on lause, jossa predikatiivi luonnehtii subjektia ja verbinä on olla. Predikatiivi on rakenteelliselta kannalta olla-verbin täydennys mutta semanttisesti ei sen argumentti vaan osa lauseen predikaattia (» § 868).

 
Sinä olet aivan ihana | Hän on aikamoinen sankari. | Minä olen tämä tässä vasemmalla. | Ei se ollut sellaista kuin olin kuvitellut. | Teemu on yksi kaupungin johtavista keittiömestareista. | Tämä on minun. | Vaje on 5 miljoonaa markkaa.

Predikatiivi esiintyy useissa eri lauserakenteissa (» asetelma 147).

Asetelma 147: Predikatiivin sisältävät lauserakenteet
Verbi Lauseen rakenne Luonnehdittava Esimerkki
olla Perussubjektillinen Subjekti Sinä olet aivan ihana ~ ystäväni.
olla Tilalause Keittiössä on kuuma.
tulla Intrans. tuloslause Elatiivi-NP Meistä tulee kuuluisia ~ tähtiä.
tulla Tilalause Meille tulee kivaa.
tulla Perussubjektillinen Subjekti Kala tuli herkullista.
tehdä ym. Trans. tuloslause Elatiivi-NP Teen sinusta kuuluisan ~ tähden.

Olla-verbillisissä lauseissa predikatiivi luonnehtii yleensä subjektia, mutta eräät adjektiivit voivat esiintyä predikatiivina subjektittomassa tilalauseessakin (» § 954; tilalauseesta » § 900). Predikatiivi liittyy myös muutosta implikoivaan tulla-verbiin, tavallisesti intransitiivisessa tuloslauseessa, jossa se luonnehtii elatiivimuotoista NP:tä (» § 904, 957). Adjektiivipredikatiivi esiintyy tulla-verbin kanssa myös tilalauseessa ja marginaalisesti perussubjektillisessa lauseessa. Lisäksi predikatiivi esiintyy transitiivisessa tuloslauseessa, jossa se liittyy verbiin tehdä tai muutoksen aikaansaamista tai odottamista ilmaisevaan verbiin ja luonnehtii niin ikään elatiivi-NP:tä.

Huom. Tyyppi Kala tuli herkullista on harvinainen ja ilmeisesti murresidonnainen (Ikola 1997: 265).

 
Nää kalathan tuli hyviä. (P) | Uskoisin että se [remontoitava talo] tulee ihan kiva (TV) | Ohrahan tullee heikkokasvusta jos se kylvetään kesäkuun lopussa. (TV)

Tätäkin marginaalisempi on objektia luonnehtiva predikatiivi, esim. Aidan hän teki lujan. Yleiskielessä sitä vastaa transitiivinen tuloslause Aidasta hän teki lujan (Ikola 1997).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot