Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia > Adverbiaali täydennyksenä ja määritteenä > § 961 Valenssin tai lausetyypin mukaiset adverbiaalit

§ 961 Valenssin tai lausetyypin mukaiset adverbiaalit

Verbin ja lauseen adverbiaalityypit ovat seuraavat:

adverbiaalityypit

Adverbiaalitäydennyksiä ovat verbin valenssin mukaiset adverbiaalit sekä jonkin konstruktion eli täydennysmuotin tai lausetyypin edellyttämät adverbiaalit (» asetelma 149).

Asetelma 149: Adverbiaalitäydennyksiä
Verbin valenssin mukaiset Konstruktion edellyttämät
Rektionmukaiset Muut Täydennysmuotin
edellyttämät
Lausetyypin
edellyttämät
Pidän sinusta.
Toimin opettajana.
Tartu hetkeen!
Asun täällä ~ Espoossa.
Muutan Hyvinkäälle
~ rajan taakse.
Juoksin keuhkoni
pihalle ~ puhki
~ mäsäksi.
Pihassa ~ Minulla
on auto.
Hänestä tuli leipuri.

Verbin valenssiadverbiaaleja on kahdenlaisia. Rektionmukainen täydennys on tietyssä sijassa, esim. tykätä jostakin (rektiosta » § 1225). Rektioadverbiaaleja ovat myös täydennyksenä toimivat predikatiiviadverbiaalit: toimia opettajana, muuttua paremmaksi, näyttää hyvältä, maistua mansikalle ~ mansikalta (» § 974).

Toiseksi verbi voi edellyttää adverbiaalitäydennykseltään lokatiivisuutta tai tiettyä suuntaisuutta, ei tiettyä sijamuotoa. Adverbiaali voi kuulua verbin valenssiin, mutta konstruktio muodostaa samalla täydennysmuotin, jossa adverbiaalina on paikallissijainen lauseke taikka adverbi- tai adpositiolauseke; tällaisessa konstruktiossa voi esiintyä muukin kuin valenssiadverbiaalin saava verbi (» § 474). Tällaisia ovat mm. olemisverbien sijaintikohtaa ilmaisevat täydennykset, liikeverbien lähdettä ja kohdetta ilmaisevat täydennykset sekä antamis- ja saamisverbien lähdettä ja kohdetta ilmaisevat täydennykset.

 
Asun Helsingissä ~ Rovaniemellä ~ kaukana ~ rajan takana ~ missä kulloinkin huvittaa. | Menen Helsinkiin ~ Rovaniemelle ~ kauas ~ rajan taakse ~ minne tuuli minut kuljettaa. | Tulen Helsingistä ~ Rovaniemeltä ~ kaukaa ~ rajan takaa. | Annoin rahaa ystävälleni ~ keräykseen. | Sain rahaa ystävältäni ~ pankista.

Täydennysmuotin edellyttämiä täydennyksiä sisältyy esim. resultatiivimuottiin, jossa adverbiaali merkitsee ilmauksen aspektiltaan rajatuksi (» § 482).

 
juosta kenkänsä puhki | loukata sormensa verille | tupakoida keuhkonsa mäsäksi | repiä haavat auki

Lausetyypin edellyttämiä adverbiaalitäydennyksiä on mm. omistus-, eksistentiaali- ja tuloslauseissa (» § 891906):

 
Minulla ei ole autoa. | Pihassa ~ Pihalla on auto. | Tästä tulee hauskaa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot