Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Objektin sija subjektin ja objektin erottajana > § 941 Sija erottaa, mutta Parhaat paikat saavat nopeimmat

§ 941 Sija erottaa, mutta Parhaat paikat saavat nopeimmat

Objektin sija palvelee monissa tapauksissa kahden kieliopillissijaisen jäsenen, subjektin ja objektin, erottamista toisistaan. Näin toimii ensinnäkin partitiiviobjekti, koska subjekti on yleensä partitiivissa vain silloin, kun objektia ei ole (» § 919). Tulkinnaltaan yksiselitteinen on myös pronominien t-akkusatiivi. Persoonapronomini, jonka tyypillisin tehtävä on olla subjektina eikä objektina, saa siis objektina systemaattisesti sijapäätteen (omistuslauseesta » § 923).

Yksiköllinen nominatiiviobjekti esiintyy pääasiassa silloin, kun lauseessa ei ole eikä voikaan olla nominatiivimuotoista perussubjektia (» § 935). Vastaavasti genetiiviobjekti esiintyy, kun lauseessa on nominatiivisubjekti tai kun sellainen saattaisi lauseeseen kuulua: (Minä) tapasin Kallen. Tästä poikkeavat nollapersoonalauseet, joissa ei ole subjektia (» § 1349) mutta joissa objekti on genetiivissä (a). Niissäkin genetiivi silti erottaa lauseenjäsentehtäviä, sillä nominatiivimuotoisena NP olisi tulkittavissa subjektiksi, etenkin kun se usein sijaitsee verbin edessä. Sama järjestys on passiivilauseessa, mutta siinä verbinmuoto osoittaa, ettei NP ole subjekti (b).

(a)
Virheen huomaa vasta kun lehti on jo painossa. (k)
(b)
Virhe huomattiin vasta kun lehti oli jo painossa.

Sijamuoto ei kuitenkaan erota subjektia ja objektia silloin, kun molemmat ovat monikossa tai sisältävät numeraalin. Lauseen rakenne on silloin tyyppiä x:t saivat y:t tai kaksi x:ää sai kolme y:tä, ja se voi periaatteessa edustaa niin SVO- kuin OVS-järjestystäkin. Tulkinnassa turvaudutaan siihen, että tavallisempi järjestys on SVO (c), mutta tulkinnan järkevyys ohittaa sanajärjestyskriteerin: elollinen tai muuten tarkoitukselliseksi toimijaksi ymmärrettävä jäsen on yleensä subjekti (d).

(c)
Tärkeää on, että kansalaiset saavat peruspalvelut. (a) | Myös kello asettuu aikaan PDC-kanavan tietojen perusteella, ja vain PDC-kanavat saavat asematunnukset. (l)
(d)
Tästä päivästä lähtien sotilaiden ruoan tähteet saavat syödäkseen Eero ja Airi Paljakan porsaat Isolavikossa. (l) | Innokkaimmat megatapahtumaa seuraamaan tulleet nuoret ryntäsivät sisään jo neljän aikaan, sillä parhaat paikat lavan edestä saivat nopeimmat juoksijat. (L)

Huom. Myös possessiivisuffiksillinen totaaliobjekti erottaa lauseenjäsentehtäviä, vaikka siitä ei sijamuoto ilmenekään. Näin on silloin, kun possessiivisuffiksi on refleksiivinen: Miehet hakivat lapsensa. Koska subjektissa ei voi olla refleksiivistä possessiivisuffiksia, possessiivisuffiksillinen muoto voi olla vain objekti ( » § 1448).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot