Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Subjektin piirteet eri lausetyypeissä > § 923 Onko eksistentiaali- ja omistuslauseessa subjektia?

§ 923 Onko eksistentiaali- ja omistuslauseessa subjektia?

Eksistentiaalilauseen subjekti eli e-subjekti poikkeaa perussubjektista keskeisen subjektikriteerin osalta, sillä verbi ei kongruoi sen kanssa: Pöydällä on silmälasit. Muutkin e-subjektin ominaisuuksista ovat yhteisiä objektin kanssa: neutraali sijainti verbin jäljessä ja partitiivimuoto, joka perustuu lauseen kielteisyyteen tai osoittaa kvantitatiivista epämääräisyyttä. E-subjekti voi tosin olla kieltolauseessa nominatiivisijainenkin: Alussa ei ollut sana (» § 918); objektille tämä ei ole mahdollista: *Alussa ei sanottu sana (» § 932). Objektille ja omistuslauseen e-subjektille on yhteistä myös monikon nominatiivin distributiivinen tulkinta: omistajan tai saajan roolissa on joukko, jonka jäsenistä jokaista kohti on yksi nominatiivi-NP:n tarkoittaman joukon jäsen (a) (» § 916).

(a)
Ninalla ja minulla oli uudet minihameet. | Ninan äiti teki meille minihameet, joilla me sitten paistateltiin Norssissa. (l)

Yhteistä on myös se, että e-subjekti saattaa referatiivirakenteessa saada objektin sijan: Peres vakuuttaa ehdotuksen takana olevan pyrkimyksen rauhaan (» § 541).

Omistuslauseessa e-subjektin objektimaisuuden konkreettisin todiste on persoonapronominin t-akkusatiivi: Onhan minulla sinut. Akkusatiiviesiintymiä on havaittu muissakin eksistentiaalilauseissa (b–c).

(b)
Tuossa [videonauhan kohtauksessa] näkyy sinutkin. (P) | Refereitä miettiessä ensimmäisenä tuli mieleen Sinut. (E)
(c)
AT: Minkälaisista asioista sinä kirjoitat.
MH: kaikellaisista mut ihmiset täytyy olla aina mukana. ilman (.) ihmisiä ni (.) siit ei oikeestaan tulis (.) mitään et vähintään siin täytyy olla (.) minut itseni mukana (r)

Myönteisissä lauseissa e-subjekti on indefiniittinen; jo tämä tekee siitä epätyypillisen subjektin. Puheessa yleisimpiä subjekteja ovat määräiset pronominit, erityisesti puheaktipronominit, joiden tarkoitteet ovat keskustelussa aina tunnettuina läsnä. E-subjekteina puheaktipronominit esiintyvät harvoin, lähinnä kieltolauseessa (Jos sua ei olis) ja monikollisina kvanttorilauseessa (Meitä on monta). Tätä epätyypillisyyttä heijastaa myös akkusatiivimuoto sellaisissa lauseissa kuin Minulla on sinut.

Huom. 1. Objekti esiintyy sellaisten verbien kanssa, joilla voi olla myös subjekti. Subjektin ominaisuudet ovat vastaavasti selkeimmillään silloin, kun verbillä on myös objekti. Sitä, että subjekti saa tietynlaisissa objektittomissa lauseissa samoja muotopiirteitä kuin objekti, voi pitää subjektin ja objektin neutraalistumisena (F. Karlsson 1982: 109).

Huom. 2. Helasvuo (1996; 2001a: 92, 97–103) on todennut perussubjektin tarkoitteen olevan keskustelussa sillä tavoin keskeinen, että se mainitaan tyypillisesti useita kertoja, kun taas e-subjektin tarkoitteesta ei erityisen usein lähdetä puhumaan enempää.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot