Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Referatiivirakenne > Referatiivirakenteen verbinjälkeisen NP:n sija > § 541 Sillä luulisi olevan suuri painoarvo ~ suuren painoarvon

§ 541 Sillä luulisi olevan suuri painoarvo ~ suuren painoarvon

Referatiivirakenteessa on vaihtelua siinä, onko verbinjälkeisen NP:n sijana nominatiivi vai genetiivi. Vaihtelu koskee yksiköllistä predikatiivia, omistuslauseen omistettavaa ja muiden eksistentiaalisten rakenteiden yksiköllistä e-subjektia, kun näiden sijana ei ole partitiivi. Vanhemman käytännön mukaan esiintyy n-pääte samoin ehdoin kuin totaaliobjektissa (» § 934). Niinpä ryhmän (a) esimerkeissä on aktiivisen, perussubjektillisen verbin jäljessä genetiivimuotoinen NP. Uudempi käytäntö suosii tällaisessa lauseessa nominatiivia (b).

(a)
Omistettava: Se on vahva ja sillä luulisi olevan suuren painoarvon, – –. (l) | E-subjekti: Taposta epäillyn avustaja katsoi kysymyksessä olleen vain pahoinpitelyn. (l) | Predikatiivi: Tiedemiehet uskovat tapauksen olevan alkusoiton suuriin maanjäristyksiin, – –. (l) | Hän – – kertoo kokemuksen olleen rankan tuolloiselle hallitukselle. (l)
(b)
Omistettava: Kotimaassa – – kannanotolla luulisi olevan pikemminkin rauhoittava vaikutus. (l) | E-subjekti: Onozava kertoo noin kilometrin päässä leiristä saman Siperian radan tuntumassa olleen saksalaisten työleiri. (l) | Predikatiivi: Jotkut tallihenkilökunnasta väittivät hänen olleen huono testikuski. (l) | Hän sanoo terveytensä olevan huono. (l)

Toisaalta genetiiviä esiintyy myös passiivilauseessa, joten ilmaukset eivät suoranaisesti noudata objektin sijanmääräytymisen periaatteita (c). Sekä vanhemman että uudemman käytännön mukaista on, että verbinjälkeinen NP on nominatiivissa, kun hallitseva lause on passiivissa, nesessiivinen tai muuten nominatiivisubjektia vaativa (d).

(c)
E-subjekti: Ennen tutkimuksia Lappajärvessä uskottiin olevan tulivuoripohjaisen kraaterin. (l) | Predikatiivi: Siellä on – – harkittava, halutaanko tuotteen olevan massa- vai laatutuotteen. (l)
(d)
Omistettava: Oriilla todettiin olevan ostettaessa ainoastaan yksi kives. (l) | Predikatiivi: – – hän kuvittelee, että pelkästään sanomalla jonkun olevan hyvä saadaan ihmisten mielipiteet muutetuksi. (l)

Sijanvaihtelu ei koske samasubjektisia, possessiivisuffiksillisia referatiivirakenteita, joissa genetiivi ei ole mahdollinen: Mika luulee olevansa uhri ~ * uhrin.

Huom. Parole-korpuksesta tehdyssä, aktiivilauseen objektina toimivan olevan-referatiivirakenteen sisältävässä otoksessa genetiivimuotoisen predikatiivin osuus oli suhteessa pienempi kuin genetiivimuotoisen e-subjektin. Nominatiivipredikatiiveja oli yhteensä 88,8 % (286) otoksen 322 nominatiivi- tai genetiivimuotoisesta predikatiivista. Genetiivimuotoisista predikatiiveista oli suurempi osa adjektiivi- (67 %, 24 kpl) kuin substantiivilausekkeita (12 kpl). Eksistentiaalisissa olevan-referatiivirakenteissa verbinjälkeisistä NP:istä oli genetiivissä 14 ja nominatiivissa 15.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot