Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Yleistä > § 521 VA-, NUT- ja muut partisiipit; partisiippilauseke

§ 521 VA-, NUT- ja muut partisiipit; partisiippilauseke

Partisiipit (» asetelma 93) ovat nominin tavoin taipuvia, adjektiiveille ominaisissa tehtävissä toimivia infiniittimuotoja (taivutuksesta » § 122). VA- ja NUT-partisiippi muodostavat aktiivin ja passiivin sekä eri aikasuhdevaihtoehtojen yhteen nivoman nelijäsenisen ryhmän (» § 522524). Lisäksi on kaksi partisiippia, jotka ovat näiden erojen suhteen neutraalimpia: genetiivisubjektillinen agenttipartisiippi (» § 525) sekä kieltopartisiippi (» § 526).

Asetelma 93: Partisiipit
VA-partisiippi Aktiivi putoava
  Passiivi katsottava
NUT-partisiippi Aktiivi ostanut, tullut
  Passiivi = TU-partisiippi syöty, maksettu
Agenttipartisiippi   GEN + aiheuttama
Kieltopartisiippi   puhumaton

Monet partisiippimuotoiset sanat ovat leksikaalistuneet adjektiiveiksi eli adjektiivistuneet (» § 630632); on myös substantiivistuneita partisiippeja. Leksikaalistumaton partisiippi saa verbin laajennuksia ja muodostaa niiden kanssa partisiippilausekkeen (» § 527). Adjektiivistunut partisiippi taas saa adjektiiveille tyypillisiä astemääritteitä, substantiivistunut esim. genetiivimuotoisen tai kongruoivan etumääritteen.

 
Partisiippi partisiippilausekkeessa:lukion opetustuloksiin vaikuttavista | Suomessa ja kehitysmaissa tehtävälle | pienen ihmisen puolesta taistelleen | jo vuosia sitten tehdyistä
 
Adjektiivistunut partisiippi adjektiivilausekkeessa:hyvin vaikuttava | niin innostunut historiasta, että voisi pyrkiä sitä opiskelemaan
 
Substantiivistunut partisiippi substantiivilausekkeessa:hänen oikutteleva rakastettunsa | oikeusasiamiehen tärkeänä tehtävänä

Partisiippilauseke toimii tyypillisesti substantiivin määritteenä, jolloin sillä on samantyyppinen tehtävä kuin relatiivilauseella (» § 531).

 
Tutkimuksen mukaan yksi merkittävimmistä lukion opetustuloksiin vaikuttavista tekijöistä on opiskelijoiden lähtötaso, – –. (l) | Kerätyt varat jaetaan Suomessa ja kehitysmaissa tehtävälle työlle. (l) | Mitä sitten elämä on opettanut – – pienen ihmisen puolesta taistelleelle, barrikadin toisella puolella istuneelle entiselle ammattiyhdistysjohtajalle? (l) | Jo vuosia sitten tehdyistä huomautuksista huolimatta tilanne jatkuu muuttumattomana. (l)

Lisäksi partisiippilauseke toimii substantiivilausekkeena (» § 532) sekä predikatiiviadverbiaalina (» § 533534) ja predikatiivina (» § 535).

Tässä luvussa käsitellään partisiippeja partisiippilausekkeissa. Tällaisia leksikaalistumattomia partisiippeja esiintyy myös verbeistä, joiden partisiippimuoto on yleisessä käytössä leksikaalistuneena, esim. hyviin opetustuloksiin vaikuttavia tekijöitä, vrt. vaikuttava ’tehokas, koskettava’. Partisiippien adjektiivimaisuus on asteittaista ja ilmenee eri tavoin. Partisiippi voi leksikaalistua myös laajennuksineen, esim. aikansa elänyt; tuloksena voi olla yhdyssana, esim. suustaladattava. Tällaisella laajennuksella ei ole omia laajennuksia eikä se viittaa tiettyyn tarkoitteeseen.

Partisiipeilla on sekä johdoksen että taivutusmuodon ominaisuuksia (» § 6162). Koska ne taipuvat luvussa ja sijassa, niitä voi pitää verbikantaisina adjektiiveina (» § 297). Partisiipit esiintyvät myös liittomuotojen pääverbeinä sekä verbiliitoissa (» § 536537, 450453).

Partisiipit voi muodostaa mistä tahansa verbistä, mutta niiden käytöllä partisiippilausekkeissa on rajoituksia: niissä ei käytetä yksipersoonaisista verbeistä eikä modaaliverbeistä muodostettuja partisiippeja (täytyvä, voineita) (» § 527), ja passiivin partisiipit ja agenttipartisiippi rajoittuvat ensisijaisesti transitiiviverbeihin (» § 529).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot