Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina > Infinitiivien jakauma > § 499 Haluan ~ pidän tärkeänä mennä, Totun ~ opetan sinut uimaan

§ 499 Haluan ~ pidän tärkeänä mennä, Totun ~ opetan sinut uimaan

A-infinitiivilauseke esiintyy objektina, ts. pääosin samoissa yhteyksissä kuin kieliopillissijaiset NP:t (a). MA-infinitiivin sisäpaikallissijan muodostama lauseke esiintyy adverbiaalitäydennyksenä, ts. samoissa asemissa kuin paikallissijaiset NP:t (b). Jos lauseessa on NP-objektin lisäksi infinitiivitäydennys, tämä voi olla vain MA-infinitiivilauseke (c). (Infinitiivitäydennyksen saavista verbeistä » § 469471.)

(a)
Haluaisin veneen ~ purjehtia maailman ääriin.
(b)
Olen tottunut veneisiin ~ purjehtimaan joka säällä.
(c)
Jussi on opettanut minut purjehtimaan ~ kieltänyt minua käyttämästä venettä.

MA-infinitiivin suuntasijojen käyttö täydennyksissä riippuu verbistä tai koko lauseen täydennysmuotista. Illatiivi on MA-infinitiivin sijoista yleisin (» § 1228). MA-infinitiivin elatiivin saavien verbien merkitykseen kuuluu tilanteen lakkaaminen tai toteutumattomuus (lakata, kieltäytyä, varoittaa). Kuten olosijaiset adverbiaalit yleensäkin, MA-infinitiivin inessiivi on vähemmän sidoksissa tiettyihin verbeihin. (» § 474475, 479.) Verbin adverbiaalitäydennyksen tapaan käyttäytyy myös predikatiivina olevaan adjektiiviin liittyvä MA-infinitiivilauseke, esim. Kuka on halukas yrittämään? (» § 508).

A-infinitiivilauseke voi toimia joko verbin (a) tai verbin ja siihen liittyvän predikatiiviadverbiaalin objektina (d). Jälkimmäisessä tapauksessa predikatiiviadverbiaali luonnehtii infinitiivilausekkeen sisältöä ja on edellytys sen mukanaololle samalla tavoin kuin ilmauksessa On tärkeää pärjätä itse (» § 504).

(d)
He pitävät tärkeänä yrittää pärjätä itse. (l) vrt. *He pitävät yrittää pärjätä itse. | Joku ehkä – – kokee helpoksi jättää ilmoittamatta niitä. (l)

Predikatiiviadverbiaalin luonnehtima infinitiivilauseke on hallitsevassa lauseessa itsenäisempi kokonaisuus kuin esim. haluta- tai yrittää-verbiin liittyvä. Tämä näkyy infinitiivin totaaliobjektin sijamuodosta. Tavallisesti objektina ja adverbiaalitäydennyksenä toimivan infinitiivilausekkeen objektin sija määräytyy hallitsevan lauseen mukaan (e) (» § 936), mutta kun infinitiivilauseke on predikatiiviadverbiaalin yhteydessä, objekti voi olla nominatiivissa silloinkin kun sijana lauseen rakenteen perusteella olisi genetiivi (f).

(e)
Pelastajat yrittivät ankkuroida laivan. vrt. Pelastajien pitäisi yrittää ankkuroida laiva. | Tuolloin pelastajat katsoivat parhaaksi ankkuroida laivan kovan tuulen takia. (l) vrt. Tuolloin katsottiin parhaaksi ankkuroida laiva.
(f)
Helminen piti tärkeänä etsiä joku nuori näytelmäkirjailija, joka ei tuntenut Väinö Linnaa henkilökohtaisesti. (l) | Kirjoituksen metafora viittaa siis Platonilla alempiarvoiseen ja kopioon, joka kuitenkin tekee mahdolliseksi käsitteellistää ajattelussa ja puheessa läsnäolevan totuuden arvokkuus ja alkuperäisyys. (L) | Hallitus – – teki lopulta presidentti Martti Ahtisaarelle helpoksi nimetä oma suosikkinsa – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot