Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet > Rakenteiden subjekti ja subjektitulkinnat > § 519 Sama- ja omasubjektisuus: Puhuin kuiskaten ~ muiden kuullen

§ 519 Sama- ja omasubjektisuus: Puhuin kuiskaten ~ muiden kuullen

Hallitsevan rakenteen kanssa samasubjektiset tavan infinitiivirakenteet ovat siinä suhteessa produktiivisia, että niissä esiintyy monenlaisia verbejä, joihin liittyy vapaasti erilaisia laajennuksia. Rajoittuneempaa on en- ja mAllA-rakenteen omasubjektinen käyttö. Subjekti on genetiivissä (muiden nähden) tai ilmenee possessiivisuffiksista (tietämättämme). Näille rakenteille on yhteistä, että verbi on transitiivinen mutta vailla objektia ja että kohteeksi tulkitaan hallitsevan rakenteen ilmaisema tilanne: oppia huomaamattaan ’oppia huomaamatta sitä, että oppii’, itkeä muiden nähden ’itkeä niin että muut näkevät itkemisen’. Verbi on useimmiten mentaalinen.

Omasubjektisessa en-rakenteessa esiintyvät mentaaliset verbit ja aistihavaintoverbi kuulla, nähdä tai tietää (a).

(a)
Narri sai puhua hallitsijan kuullen sellaista, mitä muut eivät. (l) | Kuuntelu tapahtuisi vangin ja tämän puhekumppanin tieten. (l) | – Minä en ole sitä sanonut, eikä kukaan ole sitä sanonut kuulteni. (l)

Omasubjektisessa mAttA-rakenteessa esiintyy mentaalisia (b) ja toiminnan ohjailua ilmaisevia verbejä (c), harvemmin muita (d).

(b)
Jouduin itse tahtomattani vertaamaan Eino Salmelaisen näyttämön esitystä äskettäiseen lukukokemukseeni. (l) | Suuri osa ihmisistä toimii rehellisesti, tiedostamattaan. (l) | – – kun asunto on mennyt pankin panttihuutokaupassa puoleen hintaan aviomiehen vaimon tietämättä tekemistä veloista. (l)
(c)
Onnettomuuden psykologinen uhri ei itse heti tunnista avun tarvettaan. Sen takia apua pitää tarjota aktiivisesti uhrin pyytämättä. (l) | Tarkoitus oli oppia ryhmässä, itsenäisesti, kenenkään määräilemättä. (l) | Raatikon ensemble on kenenkään asiaan puuttumatta saanut hajota 1990-luvun aikana, – –. (L)
(d)
– – että autoja on riittävästi eikä alalle mahdu enempää kannattavuuden kärsimättä. (l) | Helman pitää olla niin pitkä, että kuningatar voi seistä tai istua korokkeellakin polvien vilkkumatta hameen alta. (l)

Infinitiivillä saattaa olla täydennyksenään pronomini tai yleissubstantiivi, esim. asia, joka tulkitaan koko lausetta tai jotain siinä mainittua tarkoittavaksi: kenenkään asiaan puuttumatta (c).

Huom. Temporaalirakennetta muistuttavat genetiivisubjektilliset ilmaukset illan tullen ja tilaisuuden ~ tarpeen ~ tiukan paikan tullen ovat pitkälle kiteytyneitä. Uusia niiden mallia noudattavia ilmauksia esiintyy harvakseltaan, esim. Ongelmien tullen pitäisi Muhosen mukaan käyttää huomautus- ja varoitusmenettelyä (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot