Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilausekkeen tehtävät > Partisiippilauseke predikatiivina ja partisiippi liittomuodossa > § 536 Malli on vanhentunut: predikatiivi vai liittomuoto?

§ 536 Malli on vanhentunut: predikatiivi vai liittomuoto?

Lause, jossa partisiippi on predikatiivina, ei aina eroa muodoltaan sellaisesta, jonka predikaattina on liittotempus tai nesessiivinen verbiliitto (» § 452). Rakenteet ovat samanhahmoiset, kun partisiippi on yksikön nominatiivissa:

 
Malli on vanhentunut. | Talo on saneerattu. | Tulos on hyväksyttävä.

Monikollisen subjektin yhteydessä predikatiivi on yleensä partitiivissa (» § 946); näin on asetelman 95 vasemmanpuoleisissa tapauksissa. Liittotempuksissa partisiippi on aina nominatiivissa, yksipersoonaisessa passiivissa ja nesessiivisessä verbiliitossa sitä paitsi aina yksikössä. Näin on asetelman oikeanpuoleisissa esimerkeissä.

Asetelma 95: Partisiippi predikatiivina ja liittomuodoissa
Predikatiivina Liittomuodossa/verbiliitossa
-nUt: Malli on vanhentunut.
  Mies oli vanhentunut nopeasti.
Mallit ovat vanhentuneita. Miehet olivat vanhentuneet nopeasti.
-tU: Talo on saneerattu.
  Talo oli saneerattu 1997.
Talot ovat saneerattuja. Talot on saneerattu 1997.
-ttA-vA: Tulos on hyväksyttävä.
  Tulos on hyväksyttävä heti.
Tulokset ovat hyväksyttäviä. Teidän on hyväksyttävä tulokset.
Kaksiselitteinen lause on keskellä varjostettuna.

Yksipersoonaisen passiivin liittotempuksissa ja nesessiivisessä verbiliitossa kieliopillissijainen NP on objektina, joten lauseen kielteisyys tai rajaamaton aspekti edellyttää siltä partitiivimuotoa; predikatiivilauseessa vastaava lauseenalkuinen NP on subjektina ja siis nominatiivissa. (Predikatiivilauseen, esim. Talo on ~ ei ole saneerattu, tehtävästä monipersoonaisena passiivilauseena » § 1333, 1335).

 
Passiivin perfekti:Taloa ei ole saneerattu. | Nesessiivinen verbiliitto: Taloa on vähän korjattava. | Predikatiivilauseita: Talo ei ole saneerattu. | Talot eivät ole saneerattuja.

Predikatiivillisesta verbistä ja nesessiivisestä verbiliitosta voi muodostaa liittotempuksen: Malli oli ollut vanhentunut; Kolme kuollutta oli ollut jätettävä korpeen (k). Lisäksi rakenteiden välillä on aspektuaalisia eroja. Liittotempus voi ilmaista, että tapahtuma on tai ei ole menneisyydessä ylipäätään esiintynyt, ja sisältää tätä tapahtumaa koskevan kvantifioivan adverbiaalin kerran, (ei) kertaakaan.

 
Liittomuotoja: Talo oli kerran saneerattu. | Malli ei ollut kertaakaan vanhentunut.

Predikatiivilauseet ovat statiivisia, ja keston ilmaukset ilmaisevat niissä partisiipin tarkoittamasta tilanteesta johtuneen tilan, esim. väsymyksen kestoa, kun taas liittomuodossa keston ilmaus koskee itse tilanteen, esim. laulamisen kestoa.

 
Predikatiivilause:Hän oli koko illan väsynyt. | Liittomuoto: Hän oli koko illan laulanut.

Lause tulkitaan liittomuodon sisältäväksi pikemmin kuin predikatiivilauseeksi, jos mukana on spesifistä ajankohtaa tarkoittava (perjantaina) tai tapahtuman kulkua luonnehtiva (nopeasti) adverbiaali.

Myös sanajärjestyksen perusteella erottaa tavallisesti, onko kyse liittomuodosta vai predikatiivista. Liittomuodon pääverbi edeltää normaalisti laajennuksiaan kuten yksinkertainenkin verbi, mutta partisiippilausekkeessa laajennukset edeltävät partisiippia (kuitenkin » § 1391).

 
Liittomuoto:Kello on varastettu joltakulta. | Predikatiivilause: Kello on joltakulta varastettu.

Huom. Predikatiivilauseen kiteymä on tyyppi, jossa TU-partisiippiin liittyy arvottava tavan adverbiaali: Se oli kauniisti tehty ~ rumasti sanottu ~ oikein ajateltu ~ oikein arvattu.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot