Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Temporaalirakenne > Passiivimuotoinen temporaalirakenne > § 548 Tehtäessä-rakenne ja tehtyä-rakenteen rajoittuneisuus

§ 548 Tehtäessä-rakenne ja tehtyä-rakenteen rajoittuneisuus

essA-muodolla on (t)tA-tunnuksinen passiivi, joka vastaa merkitykseltään yksipersoonaista passiivia:

(a)
Suomi oli 1990-luvulle tultaessa hätätilassa. (l) | – – virkajärjestelyistä ei ole päästy yksimielisyyteen säästölinjaa etsittäessä. (l)

Aktiivin ja passiivin suhde on monimutkaisempi aiemman ajan temporaalirakenteessa, jossa verbi on muodoltaan passiivinen. Siihen voi liittyä genetiivisubjekti tai possessiivisuffiksi, jolloin rakenne on samanlainen kuin aktiivimuotoinen, ts. essA-rakenne:

(b)
Painajaisen päätyttyä hän ryhtyi vaatimaan korvauksia valtiolta. (l) vrt. painajaisen päättyessä | Helenin tavattuani menimme kilpailemaan Seinäjoen Tangomarkkinoille. (l)

Jos genetiivisubjektia tai possessiivisuffiksia ei ole, TUA-muoto on verrattavissa sekä passiivimuotoiseen (palattaessa) että aktiivimuotoiseen subjektittomaan essA-rakenteeseen (palatessa) (c).

(c)
Takuuhuolto onkin tilattava heti matkalta palattua. (k) | Yrityksillä voi kuitenkin olla sopeutumisongelmia palattaessa normaaliaikaan, – –. (l) | Lomilta palatessa on myös syytä varata tarpeeksi aikaa, jos liikkuu omalla autolla. (l)

Subjektitonta TUA-muotoa käytetään lähinnä intransitiiviverbeistä, kuten tulla, palata, päästä, ehtiä ja jäädä. Se ei siis käytännössä saa objektia.

(d)
Muistavat vielä aikuisina, miten koulusta tultua piti vispata mummille puolukkapuuroa, – –. (l) | Jälkiruokaan ehdittyä ikävät asiat unohdettiin. (k) | Kotiin palattua tunsin olleeni poissa toista viikkoa, – –. (k) | Noin joka neljännellä naisella ja vain joka kymmenennellä miehellä taloudellinen tilanne heikkeni heti leskeksi jäätyä. (l)

Muutenkaan passiivimuotoisissa temporaalirakenteissa ei juuri esiinny totaaliobjektia, vaikka se mahdollinen onkin (e). Transitiiviverbin passiivinen essA-muoto voi esiintyä objektittomana siten, että objektiksi ymmärretään jokin hallitsevan rakenteen jäsen, yleensä subjekti (f) (vrt. tavan infinitiivirakenteet » § 520). Tämä on tavallinen muotojen pyydettäessä ja kysyttäessä tulkinta (g). Transitiiviverbeistä käytetään TUA-rakenteessa muutospassiivia (h). Tällöin temporaalirakenne on subjektillinen, mutta sen subjektina toimii translatiivimuotoisen TU-partisiipin objektiargumentti (» § 1338).

(e)
Avun vastaanottaja on keskeisessä asemassa määriteltäessä toiminnan tavoitteet ja valittaessa keinot, Iloniemi vaatii. (l)
(f)
Mies ei tehnyt pidätettäessä vastarintaa. (l) | Choi oli löydettäessä tajuissaan ja pystyi puhumaan. (l) | Mitä kypsempi ja pehmeämpi camembert ostettaessa on, sitä helpommin se muuttuu valuvaksi kuumennettaessa. (l)
(g)
Eläkelaitos ja eläketurvakeskus ovat velvolliset pyydettäessä antamaan yrittäjälle niiden hallussa olevat tiedot, – –. (a) ’pyydetään eläkelaitosta antamaan tiedot’ | Kivilinnojen keskellä Lahden Lindqvist kysyttäessä vastaa, että hän asuisi mielellään täällä Vuosaaressa. (l) ’kysytään Lindqvistiltä, missä hän asuisi mielellään’
(h)
Hän jäi virkavapaalle tultuaan nimitetyksi ulkoministeriksi viime toukokuussa. (l) | Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen valittu luonnosidea palkitaan 2000 eurolla ideakilpailun tultua ratkaistuksi. (E)

Huom. Lauseopin arkiston yleiskieliaineiston 147 TUA-muotoisen temporaalirakenteen joukossa on vain yksi subjektiton (kotiin tultua; Ikola ym. 1989: 453).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot