Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Nesessiivirakenne > § 505 Rakennetyyppi Täytyy mennä, Sen oli määrä jo valmistua

§ 505 Rakennetyyppi Täytyy mennä, Sen oli määrä jo valmistua

Nesessiiviverbeihin kuten täytyy ja muihin nesessiivisiin predikaatteihin kuten on syytä liittyy A-infinitiivin perusmuoto, jolla voi olla genetiivimuotoinen subjekti ja jonka totaaliobjekti on nominatiivissa (tai t-akkusatiivissa; » § 934). Tällaista rakennetta sanotaan nesessiivirakenteeksi. Tyypillinen nesessiivirakenne on seuraavanlainen:

 
Subjekti   Nesessiivinen predikaatti Infinitiivi    
Sinun   pitäisi hankkia   koira.
Kaikkien   ei ole välttämätöntä osallistua   yhtä intensiivisesti.
Muu teema          
Iho   kannattaa suojella   auringolta.
Minusta   piti tulla   tanssija.
Asiaan   olisi syytä ruveta   kiinnittämään huomiota.

Infinitiivin laajennukset sijoittuvat finiittiverbin eri puolille, genetiivisubjekti lauseen teemaksi. Nesessiiviverbi ja siihen liittyvä infinitiivi muodostavat verbiketjun (» § 496). Osa adjektiiveista, jotka voivat saada subjektikseen infinitiivilausekkeen, esiintyy myös nesessiivirakenteessa. (» § 15801583.)

Nesessiivirakenteen tunnusmerkki on genetiivisubjektin mahdollisuus (a), mutta tietyin ehdoin rakenteessa on partitiivi- tai nominatiivisubjekti (b) (» § 920). Usein rakenne on subjektiton (c). Subjektiton nesessiivirakenne on nollapersoonainen eli edellyttää ihmistarkoitteista subjektia (» § 1354), mutta ilmisubjekti voi viitata muuhunkin kuin ihmiseen (Aseman on määrä valmistua). Nesessiivirakenne, kuten verbiketjurakenteet yleensäkin, voi edustaa myös erikoislausetyyppiä, esim. eksistentiaalilausetta (Paperissa on pakko olla tonttuja) tai tuloslausetta (Minusta piti tulla tanssija).

(a)
Aseman on määrä valmistua kesällä 2002. (l) | Teidän on parasta lähteä, ettei tule tappelua. (k)
(b)
Joululahjapaperissa on pakko olla tonttuja, lapsille on lisäksi eläinhahmoja. (l) | Jos tukka on pitkä, se pitää olla nutturalla tai ponnarilla. (l)
(c)
Kamariorkesteri Moskovan virtuoosit soittaa ¶ Tämä täytyy kuunnella. Täytyy tunnustaa, että en ole kovin suuri modernin musiikin ystävä. (l)

Huom. Nesessiivirakenteeksi on sanottu myös pelkästään infinitiivin ja sen laajennusten lauseessa muodostamaa jaksoa (Ikola 1974; Vilkuna 2000: 281–286). Rakenteen infinitiivi on aiemmin katsottu lauseen subjektiksi; Penttilä (1963: 641) tosin pitää rakennetta adverbiaalina. Tässä kieliopissa tästä ratkaisusta on luovuttu, koska genetiivisubjektilla on rakenteessa selvimmät subjektin ominaisuudet. Keskeiset nesessiiviverbit eivät myöskään saa abstraktia NP-subjektia, joka vastaisi infinitiivilausekkeen merkitystä. Sellaisen tosin saavat mm. verbi kannattaa ja eräät nominipredikaatit: Nyt kannattaa säästää ~ Nyt säästäminen kannattaa; Pankin olisi ollut turha laajentua ~ Pankin laajentuminen olisi ollut turhaa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot