Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Yleistä > § 490 Mitä infiniittisyys on; infinitiivit ja partisiipit

§ 490 Mitä infiniittisyys on; infinitiivit ja partisiipit

Verbien infiniittiset muodot eli nominaalimuodot käyttäytyvät osittain verbien, osittain nominien tapaan. Ne saavat verbille tyypillisiä laajennuksia, mm. objektin, mutta niiltä puuttuvat finiittiverbin tuntomerkit modus ja tempus. Persoona voidaan ilmaista osassa infiniittimuotoja samaan tapaan kuin substantiiveissa, possessiivisuffiksilla. Lisäksi infiniittisillä muodoilla on nominien tapaan sijataivutusta ja partisiipeilla myös lukutaivutus. Infiniittisessä verbinmuodossa on nominaalistava infinitiivin tai partisiipin tunnus, jonka jäljessä sijaitsevat nominin taivutustunnukset (» § 119123).

 
A-infinitiivi: sanoa, sanoakseni
MA-infinitiivi: sanomassa, sanomaan, sanomasta, sanomalla, sanomatta(an)

E-infinitiivi: sanoessa(an), sanoen

Partisiipit: sano(tta)va, sanonut, sanottu, sanoma, sanomaton + luku + sija (+ POS)

Infinitiivien muodostamat lausekkeet esiintyvät lauseessa substantiivilausekkeen eli NP:n tehtävissä: subjektina, objektina ja adverbiaalitäydennyksenä tai ‑määritteenä. Infinitiivien sijataivutus on kuitenkin vain osittainen, eikä niillä ole substantiiveille ominaista lukutaivutusta.

 
  Substantiivilauseke Infinitiivilauseke
Subjekti Melu ärsyttää. Minua ärsyttää istua melussa.
Objekti Haluan rauhaa. Haluan olla rauhassa.
Adverbiaali Olen kyllästynyt meluun. Olen kyllästynyt istumaan melussa.
  Tänä aamuna satoi. Töihin tullessani satoi.

Partisiipit ovat adjektiivisia. Niiden muodostamat lausekkeet toimivat adjektiivilausekkeen tavoin: substantiivin määritteenä, predikatiivina ja predikatiiviadverbiaalina.

 
  Adjektiivilauseke Partisiippilauseke
Subst.määrite ahkerille ihmisille aikaansa seuraaville ihmisille
Predikatiivi Nämä ovat ihan uudet. Nämä ovat äidin kutomat.
Predviadvli Huhu osoittautui vääräksi. Huhu osoittautui suuresti liioitelluksi.
Tämä on hyvää tuoreena. Tämä on hyvää kohtuullisesti nautittuna.

Partisiipeilla on täysi nominien luku- ja sijataivutus. Ne voidaan katsoa joko taivutusmuodoiksi tai johdoksiksi. Johdoksina ne käsitetään verbikantaisiksi adjektiivijohdoksiksi mutta taivutusmuotoina verbintaivutuksen osaksi (» § 6162).

Yksi infinitiivien ja partisiippien ero on se, että keskeisillä partisiipeilla on passiivimuodot (esim. sanottava, sanottu); infinitiiveistä passiivimuoto on vain E-infinitiivillä, esim. sanottaessa. Lisäksi partisiippimuodot ilmaisevat suhteellista aikaa suhteuttamalla ilmaisemansa tilanteen ajan hallitsevan lauseen ilmaiseman tilanteen aikaan. Näin syntyy aiemmuuden (a), samanaikaisuuden (b) tai myöhemmyyden (c) tulkintoja. Samanaikaisuuden tai myöhemmyyden tulkintoja luovat myös eräät infinitiivimuodot (d).

(a)
Huomasin hänen lähteneen. | Syötyään hän lähti ulos.
(b)
Huomasin hänen kävelevän kadun toisella puolella.
(c)
Tiedän hänen voittavan.
(d)
Syödessään hän maiskuttaa. | Hän kulkee ontuen. | Hän pukeutui lähteäkseen ulos.

Vaikka infinitiivit vastaavat pitkälti substantiiveja ja partisiipit adjektiiveja, ne esiintyvät myös keskenään samanlaisissa tehtävissä (» § 549550):

(e)
Kaupunki sai kisat järjestääkseen ~ järjestettäväkseen. | Minulla ei ole mitään antaa ~ annettavaa ~ annettavana.

Partisiippipohjainen referatiivirakenne (» § 538) toimii objektina ja on tältä kannalta verrattavissa A-infinitiivin perusmuodon muodostamaan rakenteeseen: Muistin puhuneeni asiasta, vrt. Muistin puhua asiasta. Temporaalirakenteessa (» § 543) on edussanana E-infinitiivi tai partisiippipohjainen TUA-nippuinfiniitti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot