Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Tavan ja välineen ilmaukset verbin täydennyksinä > § 489 Sujua ja käyttäytyä jotenkin, varustaa jollakin

§ 489 Sujua ja käyttäytyä jotenkin, varustaa jollakin

On myös sellaisia verbejä, joiden adverbiaalitäydennys ei riipu rektiosta eikä olo- tai suuntasijaisesta muotista. Vain harvat verbit saavat täydennyksekseen tavan tai välineen adverbiaalin (» § 988991). Tavan adverbiaalin saavat kuitenkin verbit kohdella, käyttäytyä, menetellä ’toimia’, asennoitua ja suhtautua sekä sujua ja mennä merkityksessä ’sujua’ (a). Adverbiaali on tällöin jokseenkin pakollinen ja puuttuu lähinnä vain kun verbi on osata-verbin täydennyksenä. Verbillä sujua ja tässä merkityksessä käytetyillä menetellä- ja mennä-verbeillä täydennyksen puuttuminen antaa ymmärtää, että asiat sujuvat hyvin (b).

(a)
Seminaarin toinen päivä sujui yllätyksittä. (k) | Suomi asennoituu käsittääkseni myönteisemmin musiikkiin ja oopperakulttuuriin yleensä, – –. (l)
(b)
– No niin, Sini, kyläläiset pitivät teistä, koska osaatte käyttäytyä. (k) | Semeikka ei tarvitse kuin pienen vihjeen ja yhteistyö sujuu. (l)

Välinetäydennystä edellyttäviä verbejä ovat korvata ja korvautua (c) sekä varustaa ja varustautua (d). Jälkimmäisillä voi olla välineen ohella tai sijasta täydennyksenä myös tarkoituksen ilmaus: varustautua sotaan ~ vihollista vastaan.

(c)
Luennoilla ahkerasti muistiinpanoja tekevä opiskelija korvaisi mielellään kynän ja paperin tietokoneella. (l)
(d)
Kaupungin johto on päättänyt varustaa kaikki kaupungin palkolliset samanlaisilla T-paidoilla tänä kesänä. (l) | Mies oli poliisin mukaan varustautunut katkaistulla haulikolla. (l)

Lisäksi välineen ilmaus on yleinen kerskumista ilmaisevien verbien yhteydessä, esim. kerskailla, leuhkia, mahtailla, ja sitä voi pitää täydennyksenäkin; toisaalta nämä verbit käyttäytyvät myös kommunikaatioverbien tapaan (» § 483).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot