Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Olo- ja suuntasijaiset muotit > Antaminen, ottaminen ja hyötyminen > § 478 Habitiiviadverbiaali: hallintaan, hyväksi tai vahingoksi

§ 478 Habitiiviadverbiaali: hallintaan, hyväksi tai vahingoksi

Kun ilmaistaan jonkin joutumista jonkun hallintaan tai jonkun hyväksi tai vahingoksi, adverbiaalitäydennys on habitiivinen. Verbit ilmaisevat tapahtuvaa tai tarkoitettua siirtoa omistus- tai hallintasuhteessa. Omistuksen ja hallinnan alueella on suhteellisen runsaasti erosijaisen täydennyksen saavia verbejä, jotka esiintyvät ottamismuotissa. Verbit lainata ja vuokrata esiintyvät sekä antamis- että ottamismuotissa.

 
Antamismuotti: Annan sen sinulle.
– – onko se [työ] vain toimintaa josta ihmiselle maksetaan palkkaa? (k) | Perheen ja yksityiselämän Mandela uhrasi asialleen epäröimättä, muttei ilman tunnontuskia. (l) | Menen vielä hädissäni lupaamaan Lysin tai sinut tuollaiselle hirviölle. (l)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: antaa, kaupata, kaupitella, lahjoittaa, lainata, luovuttaa, maksaa, myydä, ojentaa, suoda, tarjota, testamentata, tyrkyttää, uhrata, vuokrata, välittää
 
Ottamismuotti: Otan sen sinulta.
Pian kuitenkin ymmärsin että Laurilta oli varastettu rahat – –. (k) | – – että työttömyyden vähentäminen edellyttää kaikilta aktiivista ja ennakkoluulotonta otetta ja toimenpiteitä. (l)
 
Muotissa esiintyvä verbejä: anastaa, edellyttää, kavaltaa, kerjätä, lainata, näpistää, ostaa, ottaa, periä, pyytää, riistää, ryöstää, ryövätä, saada, takavarikoida, vaatia, varastaa, vastaanottaa, veloittaa, verottaa, vipata, vuokrata

Antamis- ja ottamismuotteja voi pitää asettamismuotin alatyyppinä, ja muottityyppien ero neutraalistuu esim. ilmauksissa siirtää tehtävä sihteerille tai tilata jostakin ~ johonkin, tilata joltakulta ~ jollekulle. Yksittäisten verbien välillä on kuitenkin eroja siinä, miten todennäköisesti ne esiintyvät lokatiivisina tai habitiivisina. Vaikka verbit antaa ja ottaa muodostavat parin, antaa on olennaisemmin habitiivinen, sillä paikanilmauskin tulkitaan sen yhteydessä vastaanottajaksi: antaa rahaa Kosovoon. Neutraalimpi ottaa ilmaisee myös siirtämistä: ottaa rahaa laatikosta.

Tulosijainen habitiivinen täydennys kuuluu myös hyötyjämuottiin, jossa voi olla niin intransitiivinen kuin transitiivinenkin verbi, myös lokatiivisen täydennyksen kanssa. Muotin merkitykseen kuuluu, että subjektin tai objektin tarkoite on (tarkoitettu) elollisen olennon hyväksi. Hyötyjämuottia voi pitää myös antamismuotin skemaattisempana versiona.

 
Hyötyjämuotti: Meille valmistuu ~ rakennetaan talo.
Isä ja isovanhemmat ostivat Matille 950 markan kellon. (l) | Minä etsin jotain vajaan vuoden ikäiselle tytölle, – –. (k) | [Henkilöt] olivat Floridassa katsomassa myös tonttia, johon heille nousee pian lähes kymmenen miljoonan markan hintainen talo. (l) | Ilmeisesti maailman tapahtumat avautuvat heille vain televisioruudusta ja lehtien lööpeistä. (l) | Valtion maista lohkoivat Heinoselle, Rantaselle ja isälle asutustilan. (k)

Huom. Verbit lahjoa, palkita ja avustaa kuvaavat antamisen kaltaisia tekoja mutta esittävät vastaanottajan objektina eivätkä täten saa lokatiivisia täydennyksiä. Annettava ilmaistaan adessiivisijaisella lausekkeella, joka ymmärretään välineen ilmaukseksi (» § 489). Verbillä verottaa molemmat mallit ovat mahdollisia: verottaa jotakuta ~ joltakulta jotakin.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot