Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Arviointi ja kommunikaatio > Arviointimuotti > § 485 Katsoa jokin jonkilaiseksi, osoittautua joksikin

§ 485 Katsoa jokin jonkilaiseksi, osoittautua joksikin

Arviointiin, luokitteluun ja todistamiseen kuuluu sekä mentaalista että kielellistä toimintaa. Niitä ilmaistaan muotilla, johon kuuluu predikatiiviadverbiaali. Täydennys on yleensä translatiivissa, mutta verbillä pitää sekä vaihdellen verbeillä kokea ja nähdä on essiivirektio. Objektina voi joillakin verbeillä olla myös A-infinitiivilauseke: He pitävät tärkeänä yrittää pärjätä itse (l) (» § 499).

 
Arviointimuotti: Katsoin tilanteen otolliseksi.
Keliaakikot kokevat nykyisen tilanteen epäoikeudenmukaisena. (a) | Miten hyväksyttäväksi kansalaiset näissä oloissa kokevat EU-budjetin kasvun? (l) | Poliitikot leimasivat ennusteen mustamaalaukseksi. (l) | Heidän kieltäänkään ei ole voitu osoittaa minkään tunnetun kielen sukulaiseksi. (k) | Muut levyn tekijät kuvasivat häntä kovaksi musiikin ammattilaiseksi – –. (l)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: analysoida, arvioida, arvostella, epäillä, haukkua, havaita, julistaa, katsoa, kehua, kiitellä, kokea, kuitata, kutsua, kuvata, kuvitella, laskea, leimata, luokitella, luonnehtia, luulla, merkitä, mieltää, moittia, myöntää, määritellä, nimittää, olettaa, osoittaa, paljastaa, sanoa, todeta, todistaa, tulkita, tunnistaa, tunnustaa, tuntea (itsensä ~ olonsa), uskoa, väittää

Arviointiverbien intransitiivisia vastineita ovat esim. leimautua, osoittautua, paljastua, tunnustautua sekä vaikutelmaverbit kuten tuntua (» § 488). Sekä arvioinnin että transitiivisen tilanmuutosmuotin (» § 481) piirteitä sisältyy tuomitsemista ja johonkin tehtävään valitsemista tarkoittaviin verbeihin: tuomita, palkata, nimittää, ylentää, äänestää, valita.

Koska arviointi ja luokittelu ovat usein kielellistä toimintaa, arviointi- ja kommunikaatiomuoteissa esiintyvät monet samat verbit (» § 483). Predikatiiviadverbiaali ja sen luonnehtima subjekti tai objekti muodostavat predikaation, siis merkitykseltään lausetta vastaavan yksikön. Niinpä myös lausetäydennys on usein mahdollinen:

 
Sanoitko minua nöyristelijäksi? | Sanoitko että minä olen nöyristelijä?

Arviointimuotissa objekti ja predikatiiviadverbiaali voivat molemmat olla välttämättömiä, sillä verbi ei muissa käytöissään aina saa kyseisen tyyppistä objektia: väittää jotakuta lihavaksi mutta *väittää jotakuta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot