Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Yleistä > § 444 Verbit sanaluokkana; luvun yleiskatsaus

§ 444 Verbit sanaluokkana; luvun yleiskatsaus

Verbit ovat sanoja, joiden taivutukseen kuuluvat tempus, modus ja persoona. Näissä kategorioissa taipunut verbinmuoto on finiittinen eli finiittiverbi (» § 106118). Verbien infiniittiset muodot eli nominaalimuodot (infinitiivit ja partisiipit) taipuvat osittain nominin tapaan. Niistä yhtä, A-infinitiivin perusmuotoa, käytetään verbin hakumuotona: olla, puhua, haravoida, pelätä. Finiittiverbi toimii lauseen ytimenä (» § 864866):

 
Sinä olet ihana. | Äiti puhui minulle aina saksaa. | Täällä on näköjään käynyt vieraita. | Naapurissa haravoidaan jo pihaa. | Kuka nyt joulupukkia pelkäisi.

Verbejä käsitellään tässä luvussa siltä kannalta, millaisia täydennyksiä ne saavat ja millaisissa konstruktioissa ne esiintyvät. Tämä koskee verbejä riippumatta niiden muodon finiittisyydestä tai infiniittisyydestä. Infiniittisillä verbinmuodoilla (» § 490550) ja osittain myös verbikantaisilla substantiiveilla (» § 560561) on samat täydennykset kuin vastaavilla finiittiverbeillä.

Kaikissa tekstilajeissa tavallisimmat verbit ovat olla (» § 456) sekä kieltoverbi ei. Muita erittäin tavallisia verbejä ovat tulla, tehdä, pitää, jäädä ja sanoa sekä modaaliverbit voida ja saada. Verbit ovat avoin luokka, johon tulee jatkuvasti uusia sanoja, etenkin johdoksia (» § 303370). Verbit erottuvat taivutuksensa perusteella nomineista ja taipumattomista sanoista; partisiipit tosin ovat luettavissa paitsi verbinmuodoiksi myös adjektiivijohdoksiksi (» § 297, 521). Lisäksi jotkin infiniittimuodot ovat leksikaalistuneet siten, että niitä voidaan pitää adverbeina kuten sanaa yllättäen tai adpositioina kuten sanoja johtuen ja huolimatta (» § 390). Finiittimuotojen partikkelistumia ovat esim. kuule ja kato (» § 806807, 858).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot