Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita > § 550 Valmis syötäväksi ~ syömään, mahdoton hoidettavaksi ~ hoitaa

§ 550 Valmis syötäväksi ~ syömään, mahdoton hoidettavaksi ~ hoitaa

Osittain samoissa yhteyksissä kuin A-infinitiivin translatiivi ja MA-infinitiivin illatiivi esiintyy myös passiivin VA-partisiipin translatiivi. Joissakin tapauksissa on mahdollinen myös A-infinitiivin perusmuoto, jolla on partisiipin tapaan passiivitulkinta.

 
  Partisiippi   Infinitiivi
Syytetty ei tullut oikeuden kuultavaksi ~ kuulemaan tuomiotaan.
Kasvi sopii keväällä istutettavaksi ~ elävöittään pihaa.
Olen liian väsynyt kuulusteltavaksi ~ osallistuakseni kuulusteluun.
Työ on sopivan pieni yhden ihmisen hoidettavaksi ~ mahtuakseen tälle seinälle.
Työ on mahdoton toteutettavaksi ~ toteuttaa.

MA-infinitiivin illatiivi ja A-infinitiivin translatiivi ilmaisevat tilannetta, johon osallistuu lauseen subjektin tarkoite, MA-infinitiivin tapauksessa subjektin tai objektin tarkoite. Infinitiivin subjekti tulkitaan samaksi kuin hallitsevan lauseen subjekti tai objekti. VA-partisiipin translatiivi ja A-infinitiivin perusmuoto puolestaan ilmaisevat toimintaa, joka kohdistuu hallitsevan lauseen subjektin tai objektin tarkoitteeseen; tämä tulkitaan samaksi kuin partisiipin implisiittinen objekti. Muodot osoittavat, että sopivuutta tai riittävyyttä tarkastellaan siltä kannalta, mitä partisiipin luonnehtimalla tarkoitteella voi tehdä.

MA-infinitiivin illatiivilla ja passiivin VA-partisiipin translatiivilla on samantapainen tehtävä eräiden adjektiivien yhteydessä, esim. valmis, sopiva, kelvoton, halukas ja mahdoton (a) (» § 508). Sama koskee riittävyyden ja liiallisuuden ilmauksia: adverbeja liikaa, riittävästi, sopivasti ja sellaisia adjektiivin tai adverbin määritteitä kuin liian, turhan, tarpeeksi, sopivan (b). Jälkimmäisten yhteydessä esiintyy myös finaalirakenne.

(a)
Merituomarin siikakeitto on valmis nautittavaksi. (l) vrt. Merituomari on valmis nauttimaan siikakeittonsa. | Mutta ohjaaja lisää toki, että se on myös erityisen sopiva esitettäväksi Suomenlinnassa – –. (l) vrt. Suomenlinnan teatteri on erityisen sopiva esittämään sen.
(b)
Ja onko muka puoli miljoonaa liikaa uhrattavaksi Pirkanmaan matkailuun? (l) vrt. Olemme liian köyhiä uhrataksemme ~ uhraamaan puoli miljoonaa. | Hollon alue olisi varmasti tarpeeksi kaunis suojeltavaksi, – –. (l) vrt. He ovat tarpeeksi vahvoja suojelemaan ~ suojellakseen aluetta.

A-infinitiivin perusmuoto ja passiivin VA-partisiipin translatiivi esiintyvät samantapaisissa yhteyksissä lähinnä eksistentiaalilauseissa (c) (» § 511) ja eräiden adjektiivien yhteydessä (d) (» § 509). Jälkimmäisessä tapauksessa kolmas lähimerkityksinen ilmaustyyppi on partisiippi, jota adjektiivi määrittää: miellyttävää lukea ~ miellyttävää luettavaa.

(c)
Meillä ei ole rahaa tuhlattavaksi ~ tuhlata.
(d)
Kiinnostava tulkinta, joka kuitenkin on historiallisesti mahdoton perusteltavaksi – – . (k) ~ mahdoton perustella | – – kuolema, joka mielikuvana on monille ahdistava ja vaikea kestettäväksi. (k) ~ vaikea kestää | Lepakon musiikki on vaivattoman helppoa nautittavaksi, – –. (l) ~ vaivattoman helppoa nauttia

Passiivin VA-partisiipin translatiivi ja A-infinitiivin translatiivi esiintyvät etenkin verbien saada ja ottaa mutta myös esim. pyytää, vaatia ja toivoa yhteydessä. Molemmissa on samasubjektisuutta osoittava possessiivisuffiksi (e).

(e)
Tuolloin hän sai hoidettavakseen Kekkosen 4. hallituksen toisen sosiaaliministerin tehtävät. (l) | vrt. Kuluvan vuoden alusta Kreikka sai hoitaakseen vaativat Euroopan liiton puheenjohtajamaan tehtävät. (l) | Minä voin ottaa karsittavakseni tämän puhelinmuistion. (k) | vrt. Erittäin poikkeuksellista on, että Kadar, joka ei etsi julkisuutta, otti työn tehdäkseen. (l) | Kun he ostivat 1988 asuntonsa, he eivät huomanneet vaatia nähtäväkseen isännöitsijäntodistusta, – –. (l) | vrt. Jonakin päivänä – – hän soittaisi ja pyytäisi Annan ottamat kuvat nähdäkseen. (k)

Sekä partisiippi että infinitiivi ovat tällöin objektittomia mutta transitiivisia, ja objektiksi tulkitaan hallitsevan verbin objekti. Partisiipin muodostama rakenne on samanlainen kuin muutkin tarkoitusta ilmaisevat partisiippilausekkeet. Sen sijaan A-infinitiivin translatiivi eroaa tässä yhteydessä finaalirakenteesta, johon normaalisti voi sisältyä infinitiivin omia laajennuksia (f). Niinpä A-infinitiivin translatiivin sisältävää rakennetta voi pitää myös verbiliittona (» § 453).

(f)
Johtaja vaati paperit nähtäväkseen ~ nähdäkseen. vrt. finaalirakenne: Johtaja vaati paperit nähdäkseen, mitä niissä sanottiin.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot