Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > A-infinitiivilauseke subjektina > § 503 Minua pelotti lähteä ja muut infinitiivisubjektitapaukset

§ 503 Minua pelotti lähteä ja muut infinitiivisubjektitapaukset

A-infinitiivilauseke voi toimia subjektina tunnekausatiivilauseessa, erilaisissa olla-verbillisissä lauseissa ja eräiden intransitiiviverbien yhteydessä. Infinitiivilausekkeen muodostama subjekti on predikaattiin samassa semanttisessa suhteessa kuin NP-subjekti. Niinpä infinitiivilauseke on yleensä vaihtoehtoinen sellaisen NP:n kanssa, jonka edussanana on saman verbin teonnimijohdos.

 
Tunnekausatiivilauseessa: Kansalaisia varmasti kiinnostaisi nähdä Lipponen ja Aho vastakkain. (l) ~ Kansalaisia varmasti kiinnostaisi Lipposen ja Ahon näkeminen vastakkain.
 
Muussa lauseessa: Kuopan tarkoituksena on herättää ihmiset ajattelemaan luonnon tärkeyttä ja ympäristön tilaa, – –. (l) ~ Tarkoituksena on ihmisten herättäminen ajattelemaan.

Infinitiivisubjektillisille lauseille on yhteistä, että infinitiivin totaaliobjekti on nominatiivissa (» § 937).

Tunnekausatiivilauseessa subjektina oleva infinitiivilauseke edustaa tunteen aiheuttajaa tai muuta kokemuksen ärsykettä (» § 905).

 
Margaretaa pelotti mennä ulos, vaikka hänellä oli santarmi seuranaan. (k) | Sinua ehkä kiinnostaa tietää, että haulikko oli ladattu hanhipanoksella. (k) | Pyöräilijöitä arveluttaa lähteä reilun kahden viikon päästä Kolumbiassa alkaviin MM-kisoihin. (l)

Tunteen kokijaa edustaa objekti. Tunnekausatiivilause on ainoa lausetyyppi, jossa voi olla sekä infinitiivisubjekti että objekti. Infinitiivin subjekti tulkitaan samaksi kuin hallitsevan verbin kokijaobjekti. Esimerkiksi lauseessa Häntä pelotti mennä ulos tulkitaan pelon tunne ja ulosmeno samaa henkilöä koskeviksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot