Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilauseke > Aktiivisen ja passiivisen partisiipin suhde luonnehdittavaansa > § 529 Kypsyvä ~ kypsynyt vs. paistettu ~ jonkun paistama sipuli

§ 529 Kypsyvä ~ kypsynyt vs. paistettu ~ jonkun paistama sipuli

Kun partisiippi toimii substantiivin määritteenä, se luonnehtii kyseistä substantiivia, ts. ilmaisee sen tarkoitteen tilan tai ominaisuuden (a). Predikatiivina partisiippi luonnehtii subjektia (b), predikatiiviadverbiaalina subjektia (b) tai muuta täydennystä (c). Luonnehdittava on esimerkeissä lihavoitu.

(a)
Lisää voissa paistettua sipulia.
(b)
Sipuli on täällä aina voissa paistettua. | Sipuli osoittautui voissa paistetuksi.
(c)
Pidän sipulista eniten voissa paistettuna.

Itsenäinen, substantiivisesti käytetty partisiippi (» § 532) viittaa asiaan tai olioon, jolla on partisiipin ilmaisema ominaisuus: ensimmäistä kertaa pyrkivät ’ne, jotka pyrkivät ensimmäistä kertaa’. Erillistä luonnehdittavaa ei tällöin ole.

Aktiivisella partisiipilla ei ole subjektia, mutta siihen voi liittyä objekti: nukkuva, rikoksen tehnyt, (iskelmiä) laulava. Aktiivisen partisiipin suhde pääsanaansa on sama kuin finiittiverbin ja subjektin suhde:

(d)
Sipuli kypsyy ~ on kypsynyt pannulla. vrt. pannulla kypsyvä ~ kypsynyt sipuli

Passiivisen partisiipin suhde pääsanaansa on yleensä sama kuin verbin ja objektin suhde:

(e)
Täällä paistetaan ~ paistettiin sipulia. vrt. paistettava ~ paistettu sipuli

Passiivimuotoinen partisiippi tulkitaan finiittisen passiivin tavoin ihmistekijäiseksi: kypsytetty sipuli tarkoittaa ihmisen, ei esim. auringon kypsyttämää. Leksikaalistuneita partisiippeja ei aina ymmärretä ihmistekijäisiksi, esim. määrätty, oikeutettu, riivattu.

Agenttipartisiippi on valenssiltaan passiivin partisiippien kaltainen. Agenttipartisiipin suhde pääsanaansa on sama kuin finiittiverbin ja objektin suhde:

(f)
Virus aiheuttaa oireita. vrt. viruksen aiheuttamia oireita

Kieltopartisiippi on tulkinnaltaan joko aktiivinen (katoamaton), passiivinen (paistamaton sipuli) tai molempitulkintainen (lyömätön) (» § 526).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot