Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Referatiivirakenne > Subjektina toimiva referatiivirakenne ja näkyy tulevan -rakenne > § 542 Ilmeni miesten lähteneen vs. Miehet kuuluvat lähteneen

§ 542 Ilmeni miesten lähteneen vs. Miehet kuuluvat lähteneen

Referatiivirakenne on mahdollinen subjektina intransitiiviverbien paljastua, osoittautua ja ilmetä, käydä ilmi, selvitä yhteydessä, joilla yleensä on subjektina abstrakti NP tai että-lause (» § 458).

(a)
– – esitetystä selvityksestä ilmeni lapsen muuttaneen Suomeen asumaan. (a) | Samassa yhteydessä on paljastunut professori Virtasen saaneen tupakkayhtiöltä runsaan rahallisen korvauksen lausunnostaan. (a) | – – ohjeissa on kehotettu toimimaan niin, ettei mistään paljastuisi kyseessä olevan puoluepoliittinen hanke spontaanin kansalaistoiminnan sijasta. (l)

Subjektina toimiva referatiivirakenne on samanlainen kuin objektinakin toimiva: siinä on genetiivisubjekti, ja sen yksiköllinen totaaliobjekti on genetiivissä.

Referatiivimuoto esiintyy myös evidentiaalisten vaikutelmaverbien näyttää, näkyä, kuulua, tuntua, vaikuttaa yhteydessä (» § 488). Tällaisten lauseiden subjekti on kuitenkin nominatiivissa:

(b)
Sitten hinnat romahtivat ja nyt ne näyttävät taas kipuavan. (l) | Mutta tänä yönä tunnut kuitenkin tarvitsevan halveksitun roomalaisen apua. (k) | Edeltäjäni kuuluu sanoneen ettei hän rakasta kuitteja. (l) | Suomi on pieni maa, ja myös rötöstelijät vaikuttavat pyörineen kaikki toistensa ympärillä. (l)

Vaikutelmaverbien yhteydessä referatiivimuoto muodostaa hallitsevan verbin kanssa verbiketjun samaan tapaan kuin esim. A-infinitiivi voida-verbin ja MA-infinitiivi sattua-verbin kanssa (» § 496).

Subjektina toimivan referatiivirakenteen sisältävän ja vaikutelmaverbin sisältävän lauseen rakenne-ero on pienempi tapauksissa, joissa ei ole genetiivi- tai nominatiivisubjektia vaan infiniittinen rakenne vastaa erikoislausetyyppiä (c). Esimerkiksi verbi osoittautua, joka muistuttaa merkitykseltään verbejä paljastua ja ilmetä, esiintyykin vaikutelmaverbille näyttää ominaisissa yhteyksissä (d).

(c)
Ajajan veressä paljastui ~ näytti olevan alkoholia. | Mikäli näin osoittautuu ~ tuntuu olevan, on ryhdyttävä tositoimiin.
(d)
Vesiskootteri on osoittautunut soveltuvan erittäin hyvin suomalaisiin jokiin ja koskiin. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot