Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippien merkitys ja aikasuhteet > Kieltopartisiippi > § 526 Monitulkintaiset -mAtOn-muodot

§ 526 Monitulkintaiset -mAtOn-muodot

Kielteinen mAtOn-tunnuksinen partisiippi toimii muiden partisiippien kielteisenä vastineena (» § 293, 1629), tosin vain marginaalisesti agenttipartisiipin. Se on sikäli merkitykseltään neutraali, että sen voi katsoa kieltävän yhtä hyvin aktiivisen kuin passiivisen ja yhtä lailla VA- kuin NUT- ja TU-partisiipin paikkansapitävyyden.

 
nukkaantumaton materiaali (vrt. nukkaantuva) | palvelukseen kelpaamattomia alokkaita (vrt. kelpaavia) | allergiaa aiheuttamattomat aineet (vrt. aiheuttavat)
 
kokematon kirjoittaja (vrt. kokenut) | selkiytymätön näkemys (vrt. selkiytynyt) | rippikoulua käymätön nuori (vrt. rippikoulun käynyt)
 
käsittämätön asia (vrt. käsitettävä) | sietämätön kipu (vrt. siedettävä) | jäljittelemätön leima (vrt. jäljiteltävä)
 
hiomaton timantti (vrt. hiottu) | miehittämätön alue (vrt. miehitetty) | vartioimattomat liiketilat (vrt. vartioidut) | ennen julkaisematonta aineistoa (vrt. julkaistua)

Kantaverbistä mutta myös kontekstista ja maailmantiedosta riippuu, ymmärretäänkö kielteiset partisiipit aktiivisiksi vai passiivisiksi ja aiempaan vai päättymättömään tilanteeseen viittaaviksi. Joillakin kieltopartisiipeilla on useampiakin vastakohtatulkintoja: jakamaton tontti ’tontti jota ei ole jaettu’ tai jakamaton vastuu ’vastuu jota ei voida jakaa’. Vastaavasti loppututkintoa suorittamaton hakija ymmärretään lähinnä loppututkinnon suorittaneen vastakohdaksi, mutta myös tulkinta loppututkintoa suorittavan vastakohdaksi on mahdollinen.

Kieltopartisiippi muodostaa verbin laajennuksia sisältäviä partisiippilausekkeita: itseään säästelemättömistä (juoksijatyypeistä), luonnonoloja kunnioittamaton (rakentaminen), työnantajaliittoihin kuulumattomissa (yrityksissä), aikaisempiin periaatteisiin nivoutumattomia (elementtejä) (l). Verbin laajennukset ovat kieltopartisiipilla kuitenkin harvinaisempia kuin muilla partisiipeilla. Tätä voi pitää merkkinä kieltopartisiipin adjektiivistuneisuudesta, mutta asia liittyy myös muodon kielteiseen merkitykseen: kielteisessä rakenteessa ei pragmaattisista syistä ole tarpeen spesifioida asioita niin tarkasti kuin myönteisessä.

Huom. Kieltopartisiipista johdetulla muodolla V + -mAttOmissA ~ -mAttOmiin voi olla genetiivisubjekti: [Henkilö] pakeni Brasiliaan, missä hän pysyi brittien lain kouran tavoittamattomissa (l). Rakenteella on modaalinen merkitys (» § 1585).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot