Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Yleistä > § 491 Infiniittimuotojen muodostamat lausekkeet

§ 491 Infiniittimuotojen muodostamat lausekkeet

Infiniittimuoto muodostaa laajennuksineen infiniittisen lausekkeen eli infiniittirakenteen (InfP:n). Sen mukaan, onko kyseessä infinitiivi vai partisiippi, puhutaan infinitiivi- ja partisiippilausekkeesta. Koska infiniittinen lauseke rakentuu verbistä täydennyksineen ja määritteineen, se on koostumukseltaan jossain määrin lauseen kaltainen (» § 875). Kun infiniittisessä lausekkeessa on subjekti, tämä on yleensä genetiivissä eikä nominatiivissa kuten finiittiverbillä.

Infiniittiset lausekkeet esiintyvät lauseen ja lausekkeen jäseninä (a) mutta voivat muodostaa lausumia myös yksin ja olla osina kiteymissä (b) (» § 512).

(a)
Tulkaa syömään ~ katsomaan Akselia ja Elinaa.
(b)
Nyt syömään ja äkkiä! | Tervetuloa vain katsomaan Akselia ja Elinaa. (l)

Lause tai lauseke, jonka jäsenenä infiniittinen lauseke on, on sen hallitseva rakenne, ja lause, johon se kuuluu, on sen hallitseva lause. Hallitseva rakenne voi olla sama (c) tai toinen kuin hallitseva lause (d–e).

(c)
Antti vietti viikonlopun [TV:tä katsellen].
(d)
Antti sanoi [aikovansa [viettää viikonlopun [TV:tä katsellen]]].
(e)
[Suunnitelmani [viettää laiska viikonloppu]] kariutui Antin soittoon.

Esimerkissä (d) infinitiivilausekkeen TV:tä katsellen hallitsevana rakenteena on infiniittinen viettää viikonlopun – –. Näiden molempien hallitseva lause on Antti sanoi – –, samoin rakenteen aikovansa – –. Esimerkissä (e) hallitsevana rakenteena on NP.

Kaikki infiniittiset lausekkeet eivät ole yhtä lausekemaisia. Täydennyksenä toimivat infiniittiset rakenteet voivat olla yhtäjaksoisia (f) mutta myös hajaantua siten, että niiden jäseniä on hallitsevan rakenteen jäsenten seassa (g) (» § 1397). Tämä ei ole muille lausekkeille yhtä ominaista. Määritteinä toimivat infiniittiset lausekkeet ovat sen sijaan yhtäjaksoisia, ts. lausekemaisempia (h).

(f)
Minä olen yrittänyt [vakuuttaa sitä äidillekin]. | Luulisi [heidän pitävän tästä].
(g)
Sitä minä äidillekin olen yrittänyt vakuuttaa. | Tästä heidän luulisi pitävän.
(h)
Hakemus on tehtävä vahvistettua lomaketta käyttäen. ~ *Tätä lomaketta hakemus tehdään käyttäen. | Olet oikeutettu turvaan työttömyyden kohdatessa. ~ *Työttömyyden olet oikeutettu turvaan kohdatessa.

Infiniittimuodot esiintyvät myös osana liittomuotoa (» § 450), verbiliittoa (» § 451453) tai verbiketjua (» § 496497); silloin ne eivät muodosta lauseketta eivätkä toimi lauseenjäseninä. Nämä ovat kahdesta tai useammasta verbistä koostuvia rakenteita, jotka toimivat predikaattina yhden verbin tapaan (» § 868). Liittomuodoissa, joita pidetään tavallisesti verbin taivutusparadigman jäseninä, apu- ja pääverbi yhdessä ilmaisevat kiellon tai tempuksen. Liittomuodoille, verbiliitoille ja verbiketjuille on yhteistä se, että koko lauseen rakenne määräytyy pääverbin valenssista; muilla verbeillä ei ole omia täydennyksiä.

Huom. Koska infiniittiset rakenteet voivat toimia vaihtoehtona alisteiselle lauseelle, osaa niistä on perinteisesti sanottu lauseenvastikkeiksi (» § 876). Lauseen ja infiniittirakenteen vaihtoehtoisuus ei ole kuitenkaan automaattista vaan riippuu useista rakenne- ja kontekstitekijöistä.

Monissa yhteyksissä voi infinitiivilausekkeen tapaan käyttää verbikantaisen substantiivijohdoksen, etenkin minen-substantiivin muodostamaa NP:tä (» § 221, 878). NP:n ja infinitiivilausekkeen sisäinen rakenne on kuitenkin erilainen, sillä substantiivi ei saa kaikkia verbille tyypillisiä laajennuksia. Informaatiorakenteeseen liittyvä ero on se, että infinitiivilauseke ei yleensä esiinny teemana niin kuin NP: Yksin käveleminen on turvatonta. Infinitiivilausekkeella ja hallitsevalla lauseella on yleensä yhteinen subjekti, esim. Olen tottunut tiskaamaan käsin (» § 501). Sen sijaan minen-rakenne voidaan tulkita paitsi samasubjektiseksi (Olen tottunut käsin tiskaamiseen) myös erisubjektiseksi (Olen tottunut poraamiseen: poraajana on esim. hammaslääkäri). Tulkinnat perustuvat pragmaattiseen päättelyyn.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot