Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Temporaalirakenne > Temporaalirakenteen subjekti ja subjektiton essA-rakenne > § 546 Genetiivisubjekti ja possessiivisuffiksi

§ 546 Genetiivisubjekti ja possessiivisuffiksi

Temporaalirakenteen subjekti on genetiivissä. Kun subjektina on persoonapronomini, verbiin liittyy possessiivisuffiksi (a). Genetiivin ja possessiivisuffiksin esiintymisehdot ovat samat kuin substantiivilausekkeiden yhteydessä: pelkkä possessiivisuffiksi ilmaisee subjektin, kun ensimmäisen tai toisen persoonan pronominia ei panna ilmi (b) ja kun subjekti on sama kuin hallitsevassa rakenteessa (c) (» § 1445, 1451).

(a)
Minun ollessani poikien ikäinen me pidimme juhlia, joissa luettiin Sarkiaa ja haltioiduttiin hänestä, – –. (l)
(b)
Saadessanne käteenne tämän Kauppalehden toisen EY-lehden on osa lehden tekstistä valitettavasti jo vanhentunutta. (l)
(c)
Taisto meni kämpilleen, lupasi vaatteita vaihdettuaan ja hetken levättyään tulla. (k)

Pelkkä possessiivisuffiksi saattaa osoittaa samatarkoitteisuutta myös muun keskeisen jäsenen, esim. omistuslauseen habitiivisen lausekkeen kanssa:

(d)
Elettyään vuosikaudet apartheidin sortamina heillä ei ole käytännöllisesti katsoen mitään minkä joku haluaisi varastaa. (l)

Temporaalirakenteen ilmisubjekti on yleensä eritarkoitteinen kuin saman lauseen subjekti (e). Silloin kun genetiivisubjektillinen temporaalirakenne on hallitsevan lauseen alussa, anaforasuhteet kulkevat joskus myös toisin päin: genetiivisubjektina on substantiivilauseke, hallitsevana subjektina anaforinen pronomini (f). Tällöin anafora toimii samoin kuin finiittistä sivulausetta käytettäessä.

(e)
Husseinini mukaan [surmattuj oli huutanut moneen kertaan apua häneni ollessaan paikalla]. (l)
(f)
Santala suututti varustamoyhdistyksen joustamattomuudellaan niin pahasti, että – –. Santalan menetettyä joukkonsa hän synnytti uuden liiton, erityistekniset. (L) vrt. Kun Santala oli menettänyt joukkonsa, hän synnytti uuden liiton.

Huom. Tyypin (f) mukaista anaforasuhdetta on pidetty norminvastaisena (Lindén 1971). Norminmukaisessa vaihtoehdossa kuten Menetettyään joukkonsa Santala synnytti uuden liiton temporaalirakenne toimii kuten substantiivilauseke, esim. Joukkojensa avulla hän synnytti uuden liiton.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot