Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Yleistä > A-infinitiivi > § 493 Tehdä, tehdäkseen: perusmuodon ja translatiivin tehtävät

§ 493 Tehdä, tehdäkseen: perusmuodon ja translatiivin tehtävät

A-infinitiivin perusmuoto tehdä, sanoa on monikäyttöinen, ja sen merkitys on abstrakti ja skemaattinen. Sitä käytetään mm. verbin hakusanana sanakirjoissa ja yleensäkin verbeistä puhuttaessa. Yleiskuvan A-infinitiivin kahden muodon keskeisistä tehtävistä antaa asetelma 90.

Asetelma 90: A-infinitiivin ja A-infinitiivilausekkeen keskeiset käytöt
Perusmuoto
Subjektina Oli virhe muuttaa maalle. » § 503504 
Objektina Haluaisin muuttaa maalle. » § 499501 
  En anna sinun lähteä minnekään. » § 502 
Nesessiivirakenteessa Minun täytyy lähteä. » § 496, 505 
Muussa verbiketjussa Sinulla taitaa olla kiire. » § 496497 
Substantiivin määritteenä Meillä on kova hinku muuttaa maalle. » § 506507 
Adjektiivin määritteenä Kortit ovat helppoja käsitellä. » § 508510 
Verbin määritteenä Vielä ei ole esittää uusia tuloksia. » § 511 
Irrallisena Jättää nyt lapsi yksin kotiin! » § 512 
Interrogatiivisena En tiennyt mitä tehdä. » § 512 
Relatiivisena Tarvitsen jonkun jota hemmotella. » § 512 
Verbiliitossa Olin menettää malttini. » § 452 
Translatiivi
Adverbiaalina Hän säästää ostaakseen asunnon. » § 513 
  Toden sanoakseni en oikein pidä siitä. » § 514 
Verbiliitoissa Se tulee jos on tullakseen. Otin asian hoitaakseni. » § 453 

A-infinitiivin perusmuodon muodostama lauseke – lyhyemmin A-infinitiivilauseke – toimii subjektina tai objektina sekä substantiivin tai adjektiivin määritteenä. Lisäksi se esiintyy tarkoitusta ilmaisevana määritteenä. A-infinitiivi on verbiketjujen tavallisin infinitiivi ja esiintyy nesessiivirakenteessa. Irrallisella, lauseyhteydessä esiintymättömällä A-infinitiivilausekkeella on affektisia ja retorisia merkityksiä. Interrogatiiviset ja relatiiviset infinitiivilausekkeet, joilla on modaalinen merkitys, esiintyvät samoissa asemissa kuin finiittiset kysymys- ja relatiivilauseet.

Omanlaisensa A-infinitiivin käyttöyhteys on koloratiivirakenne, jossa deskriptiiviseen pääverbiin liittyy kyseistä toimintoa, yleensä liikettä tai ääntelyä, neutraalisti kuvaavan verbin A-infinitiivi. Koloratiivirakenne muodostaa verbiliittojen tapaan kaksiverbisen predikaatin (» § 450).

 
Ihmiset juovat olutta, ovat hilpeitä, lapset juosta vilistävät pöytien välissä ja leikkivät keskenään. (l) | Miehet nauraa remehtivät hetken ja marssi alkoi. (k)

A-infinitiivin translatiiviin tehdäkseen, sanoakseen liittyy aina possessiivisuffiksi, joka osoittaa subjektin samaksi kuin lauseen subjekti. Muoto ilmaisee tyypillisesti tarkoitusta, niin kuin translatiivimuotoiset lausekkeet usein muutenkin; tällaista A-infinitiivin translatiivin muodostamaa rakennetta sanotaan finaalirakenteeksi. Tarkoituksen merkitys välittyy eräissä yhteyksissä myös verbin määritteenä toimivasta A-infinitiivin perusmuodosta. (» § 549550.)

Silloin kun sekaannuksen vaaraa ei ole, A-infinitiivin perusmuotoa sanotaan A-infinitiiviksi ja translatiivimuotoa A-infinitiivin translatiiviksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot