Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita > § 549 Hoitaakseen ~ hoitamaan asioita ~ asioiden hoitamiseksi

§ 549 Hoitaakseen ~ hoitamaan asioita ~ asioiden hoitamiseksi

Tarkoitusta ilmaistaan tulosijaisilla infiniittimuodoilla. Keskeinen niistä on tässä tehtävässä A-infinitiivin translatiivin muodostama finaalirakenne (» § 513), mutta vastaavia tehtäviä on MA-infinitiivin illatiivilla (» § 499) ja passiivin VA-partisiipin translatiivilla (» § 533). Eräissä yhteyksissä myös A-infinitiivin perusmuodolla ilmaistaan tarkoitusta.

 
Olen lähdössä ulkomaille opiskellakseni ~ opiskelemaan ~ koulutettavaksi. | Hän on liian nuori opiskellakseen ~ opiskelemaan ~ lähetettäväksi ulkomaille.

MA-infinitiivin illatiivin muodostama lauseke on merkitykseltään lähellä finaalirakennetta silloin, kun lauseessa on sen ohella toinen tulosijainen lauseke (a). MA-infinitiivin käyttö antaa ymmärtää, että tarkoitettu toiminta seuraa hallitsevan verbin ilmaisemaa siirtymistä ja toteutuu nimenomaan tulopaikassa: kisoihin lähtöä seuraa rajojen kokeilu kisoissa. Hallitsevasta lauseesta riippumaton ajan tai paikan ilmaus on mahdollinen vain finaalirakenteessa (b).

(a)
Hän lähti kisaan kokeilemaan rajojaan ja ylittämään itseään. (l) ~ Hän lähti kisaan kokeillakseen rajojaan ja ylittääkseen itsensä.
(b)
Vielä samana yönä yhtye lensi Tanskaan esiintyäkseen seuraavana päivänä sikäläisillä festivaaleilla. (l) vrt. *Yhtye lensi Tanskaan esiintymään seuraavana päivänä sikäläisillä festivaaleilla.

Lisäksi MA-infinitiivi implikoi toiminnan toteutumista, joten esim. lause Menin järvelle saadakseni ahvenia ei normaalioletuksin ole MA-infinitiivillä korvattavissa. Vain finaalirakennetta voi käyttää esim. modaaliverbeistä kuten ehtiä, päästä ja voida (c).

(c)
Jämsänkoskelta ei tarvitsisi ajaa Jämsän keskustaan päästäkseen nelostielle. (l) ~ *pääsemään nelostielle | Heti tilaisuuden jälkeen presidentti palasi armeijan koneella Helsinkiin ehtiäkseen parahiksi puolustusvoimain komentajan Jan Klenbergin vieraaksi puolustusvoimain lippujuhlan juhlapäivälliselle. (l)

Finaalirakenne on verrattavissa myös verbikantaisen minen-substantiivin translatiivin muodostamaan lausekkeeseen:

(d)
Keskusjärjestöt vaativat lisätoimia rakentamisen elvyttämiseksi (l) [otsikko]
(e)
Keskusjärjestöt vaativat lisätoimia elvyttääkseen rakentamista.

Finaalirakenne on samasubjektinen hallitsevan rakenteen kanssa. Niinpä lause (e) antaa ymmärtää tarkoituksena olevan, että juuri keskusjärjestöt elvyttäisivät rakentamista, kun taas lause (d) jättää elvyttäjän ilmaisematta. Tästä syystä minen-substantiivilauseketta käytetään mm. tarkoitukseen tähtäävää toimintaa ilmaisevien substantiivien yhteydessä kuten pyrkimykset, ponnistelut, toimenpiteet, kampanja, neuvottelu (f), kun toimijaa ei ilmaista.

(f)
Afganistanin hallitus ilmoitti lauantaina tulevansa mukaan kansainväliseen kampanjaan maamiinojen kieltämiseksi. (l) | Salo patistaa suomalaisia töihin uhanalaisten lajien suojelemiseksi. (l) | Tunnustelut hallituksen muodostamiseksi ovat alkaneet. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot