Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina > Infinitiivien jakauma > § 500 MA-infinitiivin substantiivimaiset piirteet

§ 500 MA-infinitiivin substantiivimaiset piirteet

MA-infinitiivilauseke on jonkin verran A-infinitiivilauseketta substantiivimaisempi. Tätä osoittaa ensinnäkin MA-infinitiivin taipuminen useammassa sijassa. Toinen osoitus on, että MA-infinitiivilauseke esiintyy myös NP:n tapaan yhtenäisenä lauseen alussa (a); A-infinitiivilauseke ei esiinny näin (*hevoset, joita katsella halusi 300 kiinnostunutta).

(a)
Myytävänä kartanon huutokaupassa oli 28 hevosta, joita ostamaan tai huutokauppaa katsomaan tuli kolmisen sataa kiinnostunutta. (l) | Ei liene arkipäiväistä ongelmaa, jota helpottamaan ei olisi keksitty apuvälinettä tai niksiä. (l)

Kolmanneksi MA-infinitiivilauseke esiintyy NP:n tavoin substantiivia määrittävän partisiipin (b) sekä verbikantaisen minen-substantiivin (c) yhteydessä.

(b)
– – huolimatta ääri-islamilaisten uhkauksista estää äänestys ja jopa tappaa äänestämään uskaltautuvia kansalaisia. (l) ~ *äänestää uskaltavia kansalaisia | – – että yhteiskunta vaatii uudenlaisia, kommunikoimaan kykeneviä lääkäreitä. (l)
(c)
Naxoksen ryhtyminen levyttämään suhteellisen kattavasti suomalaista musiikkia johtuu yhtiön uudesta strategiasta, – –. (l) ~ *Naxoksen alkaminen levyttää suomalaista musiikkia | Näitä siteitä on vahvistanut Gyllenhammarin henkilökohtaisen sihteerin siirtyminen hoitamaan oopperan sponsorikenttää. (l)

Huom. A-infinitiivin perusmuotoa ja MA-infinitiivin illatiivia käytetään osittain samojen verbien kanssa (» § 470). Aiemmin A-infinitiivi on hahmotettu selvemmin tulosijaiseksi (latiiviksi), samanlaiseksi kuin MA-infinitiivin illatiivi on nykyisin (Saukkonen 1965). A-infinitiivin ja tulosijaisuuden yhteys ilmenee nykykielessä etenkin silloin, kun infinitiiviä käytetään substantiivilausekkeessa (» § 506) tai tarkoituksen adverbiaalina (» § 511, 550).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot