Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippien merkitys ja aikasuhteet > Aiemman ja päättymättömän ajan partisiipit > § 522 Tekevä ja tehtävä vs. tehnyt ja tehty

§ 522 Tekevä ja tehtävä vs. tehnyt ja tehty

Partisiipit luonnehtivat ja kategorioivat entiteettejä sellaisten tapahtumien avulla, joissa nämä ovat tai ovat olleet osallisina. Partisiipin ilmaisema tila voi ilmetä luonnehdittavan olion toiminnasta (leveästi hymyilevä pikkupoika) tai olla tulosta aiemmasta toiminnasta tai tapahtumasta (etuhampaansa menettänyt pikkupoika). VA-partisiippi ilmaisee päättymätöntä (a), NUT-partisiippi aiempaa (b) tilannetta suhteessa toiseen tilanteeseen.

(a)
Katselin leveästi hymyilevää pikkupoikaa ~ purettavaa taloa.
(b)
Katselin etuhampaansa menettänyttä pikkupoikaa ~ purettua taloa ~ eniten käytettyjä asetyyppejä.

VA- ja NUT-partisiippi muodostavat aikasuhteiden kannalta parin, mutta aktiivin ja passiivin partisiippi eivät ole aikasuhteiltaan täysin symmetriset, sillä passiivin VA-partisiipin merkitys on useammin modaalinen (» § 524).

VA-partisiippi jättää auki sekä tilanteen alkamisen että sen päättymisen; keskeistä on, että partisiipin tarkoittama tilanne ei ole toisen tilanteen aikaan päättynyt. Tilanne voi olla myös toisen ajankohdan kanssa samanaikainen tai sitä myöhempi, vasta suunniteltu tai muuten potentiaalinen tilanne, eikä sillä tarvitse olla tiettyä ajankohtaa. Lause Meluavat lapset päätettiin siirtää toiseen huoneeseen voidaan tulkita eri tavoin: päätöksenteon aika voi sisältyä meluamisaikaan, lapset voivat meluta puhehetkellä, vaikka eivät olisi melunneet päätöksentekohetkellä, ja päätös voi myös koskea ylipäätään lapsia, jotka ovat meluisia.

NUT-partisiipin ilmaiseman tilanteen alku edeltää toista tilannetta. Se, käsitetäänkö tilanteen myös päättyneen ennen toista ajankohtaa, riippuu kontekstitekijöistä ja ilmauksen aspektiominaisuuksista (» § 1498). NUT-partisiippi, joka ilmaisee aspektiltaan rajattua, esim. loppuun vietyä tilannetta, tulkitaan päättyneeksi ja siten kokonaisuutena toista ajankohtaa aiemmaksi:

(c)
Menninkäisen osakodikseen ottaneista voi mainita taiteilijaprofessori Tarmo Mannin. (l) | Olen kyllä tosi kriittinen itseäni kohtaan ja arvostelen minusta otettuja kuvia ja tutkin omia virheitäni. (l) | Tehdyt tehtävät oppilas lähettää verkossa opettajalle, – –. (l)

Tyypillisiä näin tulkittavia partisiippeja ovat intransitiivisista tilanmuutosverbeistä muodostetut NUT-partisiipit kuten kuollut, villiintynyt, väljähtynyt ja sellaisista transitiiviverbeistä muodostetut passiivin TU-partisiipit, jotka ilmaisevat objektitarkoitteen tilanmuutokseen johtavaa tekoa, esim. keitetty, suolattu ja purettu.

Tilaverbeistä kuten asua muodostettu NUT-partisiippi sen sijaan sallii tulkinnan, että tila on alkanut ennen suhteutusajankohtaa mutta voi jatkua sen yli (d). Tämä vastaa jatkuvuuden perfektiä, esim. He ovat asuneet alueella sukupolvien ajan (» § 1537). Tulkintaa tukee partisiipin yhteydessä ajallista jatkuvuutta tarkoittava adverbiaali, esim. sukupolvien ajan, kauan, vuodesta 1900 (lähtien) (e).

(d)
Suojelualueet pakkolunastetaan sukupolvien ajan alueella asuneilta maanomistajilta. (l) [maanomistajia voi asua alueella pakkolunastuksen aikana] | Luututkimuksen tarkoituksena on selvittää alueella asuneiden ihmisten rotu, ulkonäkö ja väestön rakenne: – –. (l) [asuminen päättynyt ennen tutkimusta]
(e)
Pitkään ulkomailla asuneet siirtolaiset ottavat avosylin vastaan kaikki suomalaiset vierailijat – –. (l) | Rangoonissa oli mielenosoituksia vuodesta 1962 lähtien hallinnutta sotilasjunttaa vastaan. (l) | – – Clinton sanoi rauhan olevan nyt lähempänä kuin kertaakaan aiemmin neljättä vuotta jatkuneen sisällissodan aikana. (l)

NUT- ja TU-partisiipit eivät ole aikasuhteiden kannalta täysin symmetrisiä. Esimerkiksi käytetty implikoi usein jatkuvaa käyttöä: Sehän on aika usein käytetty arkipäiväinen nimitys (l). Sen sijaan aktiivimuoto käyttänyt sellaisessa ilmauksessa kuin Hän on ainoa nimitystä usein käyttänyt tutkija ymmärretään ensisijaisesti päättyneeksi. Jatkuvuutta ilmaiseva adverbiaali voi kuitenkin nostaa esiin toisen tulkinnan: vuosisadan alusta asti esiintynyt nimitys ja nimitystä 80-luvulta lähtien käyttäneet tutkijat.

Huom. Monien mentaalista tilaa tai suhtautumista ilmaisevien verbien passiivin TU-partisiipit ovat adjektiivistuneita, esim. suosittu, arvostettu, kysytty, haluttu, halveksittu, toivottu. Adjektiivistuneissa partisiipeissa aikasuhteet ovat taustalla, ja sana ilmaisee pysyvää ominaisuutta: kokeileva (teatteri ~ asenne ~ menetelmä) ja sulava (esiintyminen). Kun samaa partisiippia käytetään partisiippilausekkeessa, esim. tuo sandaaleja kokeileva tyttö tai pannulla sulava voi, partisiipilla voi ilmaista jonakin ajankohtana tapahtuvaa toimintaa. Tällöin partisiippia voi myös määrittää ajankohdan, keston tai toistuvuuden adverbiaali: parhaillaan uusia menetelmiä kokeileva, kolme kertaa rakastunut.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot