Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina > Infinitiivin subjektitulkinnat > § 501 Miten tekijä ilmenee hallitsevasta rakenteesta

§ 501 Miten tekijä ilmenee hallitsevasta rakenteesta

Subjektittoman, objektina tai adverbiaalitäydennyksenä toimivan infinitiivin subjekti tulkitaan samaksi kuin jokin hallitsevan rakenteen jäsen (poikkeuksena subjektiton permissiivirakenne » § 502). Tulkinta noudattaa suhdesääntöä (» § 966). Jos hallitseva verbi ei saa objektia, infinitiivin subjekti samastuu sen subjektiin; tällaisia infinitiivirakenteita sanotaan samasubjektisiksi. Jos hallitseva verbi saa objektin, infinitiivin subjekti samastuu siihen.

 
Samasubjektisuus Subjektin samastus objektiin
Koira yrittää aina kerjätä ruokaa. Olet opettanut koirasi kerjäämään ruokaa.
Koira tottuu helposti kerjäämään ruokaa. Kiellä tuota koiraa kerjäämästä ruokaa.
Koira kulkee ympäri kerjäämässä ruokaa. Kuvittele pientä koiraa kerjäämässä ruokaa.

Objektiin samastavissa rakenteissa esiintyy MA-infinitiivi, samasubjektisissa sekä A- että MA-infinitiivi. Adjektiiviin liittyvät MA-infinitiivit ovat samasubjektisia:

 
Koira on kovin innokas kerjäämään ruokaa.

Samasubjektiset rakenteet ilmaisevat tyypillisesti mentaalista suhdetta elollisen entiteetin ja tämän mahdollisen teon tai tilan välillä (esim. yrittää, oppia, kieltäytyä). Objektiin samastavissa rakenteissa taas objektin tarkoite on useimmiten infinitiivin ilmaiseman toiminnan mahdollinen suorittaja, johon subjektitarkoite pyrkii vaikuttamaan (» § 479). Infinitiivin tarkoittaman tekemisen suorittajaksi tulkitaan siis se, jolla on siitä välitön vastuu.

Subjektin tulkinta on iteratiivista. Esimerkiksi seuraavassa kolmen infinitiivin subjektit samastuvat lauseen subjektiin.

 
Minä tahtoisin [yrittää [oppia [tulemaan toimeen tämän asian kanssa]]].

Subjektit samastuvat myös silloin, kun hallitsevan lauseen subjektipronominia ei panna ilmi: Tahtoisin oppia ranskaa. Samastus koskee niin ikään luontaisesti ilmisubjektittomia rakenteita imperatiivia, passiivia ja nollapersoonaa:

 
Yrittäkää nyt ymmärtää minua. | Häntä yritettiin saada hoitoon. | Täällä oppii laiskottelemaan.

Sellaisissa rakenteissa, joissa infinitiivin subjekti tulkitaan samaksi kuin hallitseva objekti, tulkinta pätee myös silloin kun objektia ei panna ilmi. Samasubjektinen tulkinta on siis suljettu pois, vaikka objektia ei olisikaan:

 
Ohjaaja pakottaa ajattelemaan uudella tavalla.

Tällainen suhdesäännön mukainen subjektitulkinta on yhteistä objektina toimivalle A-infinitiivilausekkeelle ja MA-infinitiivin sisäpaikallissijojen muodostamille lausekkeille. Niillä ei ole sellaisia subjektitulkinnan avoimeksi jättäviä käyttöjä kuin muilla infinitiivilausekkeilla, esim. Oli virhe lähteä mukaan (» § 504) ja Aika kuluu lukemalla ~ lukematta (» § 520, 547).

Huom. Subjektin samastusta sanotaan syntaktisissa tutkimuksissa myös kontrolliksi: subjektikontrolliksi (Koira haluaa kerjätä) tai objektikontrolliksi (Hän opetti koiran kerjäämään).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot