Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Infinitiivi verbiketjussa > § 497 Voi olla ja haluaa olla: verbiketju vs. infinitiivilauseke

§ 497 Voi olla ja haluaa olla: verbiketju vs. infinitiivilauseke

Verbiketjun kaltaisia ovat rakenteet, joissa sellaiseen ihmistarkoitteista subjektia edellyttävään verbiin kuin aikoa, haluta, yrittää tai tottua liittyy infinitiivi (a). Kun lauseessa on perussubjekti, siinä on rakenteeltaan samanlainen ketju kuin esim. voida- ja sattua-verbin muodostama (b).

(a)
Minä haluaisin opiskella saksaa. | Pojat tottuivat vihdoinkin tulemaan ajoissa.
(b)
Minä voisin opiskella saksaa. | Pojat sattuivat kerrankin tulemaan ajoissa.

Ilmaustyypit (a) ja (b) eroavat kuitenkin siinä, että tyypissä (a) infinitiivilausekkeen voi sanoa toimivan verbin täydennyksenä: objektina (opiskella saksaa) tai adverbiaalitäydennyksenä (tulemaan ajoissa). Nämä verbit esiintyvät muutenkin objektin tai adverbiaalin kanssa (haluaisin kahvia, tottuivat työhön). Ne ilmaisevat tajunnallisen olion suhdetta tai asennetta potentiaaliseen toimintaansa ja niillä on elollistarkoitteinen subjekti, jollaista tyypin (b) abstraktit verbit eivät edellytä. Niinpä tyypin (a) verbit eivät voi esiintyä suppeakäyttöisissä lausetyypeissä, joissa ei elollista subjektia ole (*Minusta haluaisi tulla kuuluisa).

Jos verbiketjussa on kummankin tyyppinen verbi, ensimmäisenä on modaalinen tai muu abstrakti ketjuverbi (tyyppi b). Muuten verbien järjestys riippuu siitä, millaisen infiniittisen täydennyksen mikin verbi voi saada.

(c)
Minä voisin haluta opiskella saksaa. | Teidän pitäisi voida oppia tulemaan ajoissa.

Tyypin (a) lauseet on mahdollista kuvata kahdella tavalla. Ketjukuvaus sopii tarkasteltaessa lauseen nominaalisia jäseniä, hierarkkinen kuvaus taas ohjaa huomion lauseen osien välisiin riippuvuussuhteisiin:

 
Ketjujäsennys Hierarkkinen jäsennys
Minä [haluaisin opiskella] saksaa. Minä [haluaisin [opiskella saksaa]].
Pojat [yrittivät tottua tulemaan] ajoissa. Pojat [yrittivät [tottua [tulemaan ajoissa]]].

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot