Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > A-infinitiivin translatiivi > Metatekstuaalinen käyttö > § 514 Palatakseni asiaan, minun käsittääkseni

§ 514 Palatakseni asiaan, minun käsittääkseni

A-infinitiivin translatiivia käytetään metatekstuaalisissa ilmauksissa, joilla puhuja ottaa kantaa ilmauksensa sisältöön tai muotoon; ilmaustyyppiä on nimitetty kvantum-rakenteeksi. Infinitiivi ilmaisee kielellistä toimintaa, esim. mainitakseni tai luonnehtiakseni. Hallitseva lausekin voi ilmaista kielellistä toimintaa (a), mutta vaikka näin ei olisikaan (b–c), infinitiivirakenteella kommentoidaan ilmauksen esittämisen tapaa. Syntaktisesti infinitiivirakenne voi olla kommenttiadverbiaali (a–b) (» § 9991000) tai esim. johtoilmaus (c) (» § 1482).

(a)
Em. Niemisen Villeä siteeratakseni sanon, että – –. (l) | Harjoitetun ulkopolitiikan sisältöä karkeasti luonnehtiakseni kutsun – – tapaa toimia ja ajatella perustuslailliseksi realismiksi. (l)
(b)
Palatakseni amerikkalaiseen tv-sarjaan – siellä lapset naapurin tädin tavatessaan heläyttävät: Good morning Mrs. Anderson! (l)
(c)
Thompson on kirjallisuutta niille, jotka haluavat kulkea omia polkuja. Kauko Juhantaloa lainatakseni: Ei sovi vellihousuille! (l)

Rakenteeltaan metatekstuaalinen infinitiivirakenne on finaalirakenteen kaltainen. Molemmat ovat hallitsevan lauseen kanssa samasubjektisia, minkä osoittaa infinitiiviin liittyvä possessiivisuffiksi. Niiden totaaliobjekti on genetiivissä riippumatta lauseen rakenteesta (d) (» § 938).

(d)
Vielä esimerkin mainitakseni, – –. (a) | Kelaa lusikkaa [viehettä] sopivan hitaasti saadaksesi sen kulkemaan alle metrin päässä pohjasta, – –. (l)

Episteemistä arviota ilmaisevat verbit ovat kommenttikäytössä vakiintuneita, esim. tietääkseni, luullakseni, nähdäkseni ja muistaakseni (» § 1606). Näiden käyttö eroaa finaalirakenteesta siinä, että niillä voi olla genetiivisubjekti mutta ei muita laajennuksia.

(e)
Ministeriön vaatimukset on nyt minun nähdäkseni täytetty. (l) | Kojola toimii Maailman Luonnonsäätiön metsäpeuratyöryhmän sihteerinä. Hänen käsittääkseen kukaan ei hyväksy peurojen joutumista sekasusien ruuaksi. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot