Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilauseke > Partisiippilausekkeen rakenne > § 528 Sanajärjestys

§ 528 Sanajärjestys

Partisiippilausekkeen edussanana toimiva partisiippi on lähes aina lausekkeen lopussa. Genetiivisubjekti on ensimmäisenä.

 
[Subjekti Muut laajennukset Partisiippi]PartisP  
  [tuomioistuimelle nykyään kuuluvia] tehtäviä
  [hakemuksensa ajoissa jättäneet] hakijat
[uuden yhteisön jäseniltään tavallisesti edellyttämä] tottelevaisuus
[työn ja perhe-elämän ihmiselle asettamiin] vaatimuksiin

Predikatiivina tai predikatiiviadverbiaalina olevan passiivin VA-partisiipin adverbiaali voi kuitenkin paitsi edeltää (a) myös seurata partisiippia (b). Tällöin partisiippilausekkeeseen voi kuulua myös finiittilause (c).

(a)
Tämä ohjelmisto sopii hyvin kirkossa esitettäväksi. (l)
(b)
Törmäkatkero sopii istutettavaksi multaviin kivikkoryhmiin esimerkiksi matalien havukasvien kanssa. (l)
(c)
Johtaja ehdotti selvitettäväksi, mitä hanke tulisi maksamaan.

Samalla partisiipilla on harvoin useampia kuin yksi laajennus. Tähän on osasyynä se, että partisiipilla on yksi täydennys vähemmän kuin samalla verbillä finiittisenä (» § 529). Jos partisiipilla kuitenkin on objekti ja adverbiaali tai kaksi adverbiaalia, näiden järjestys voi vaihdella samoin kuin finiittiverbinkin yhteydessä (» § 1389):

(d)
Objekti – advli:kansallista päätösvaltaa kansainväliselle toimielimelle siirtävistä, ulkovaltojen kanssa tehdyistä sopimuksista (l) vrt. siirtää kansallista päätösvaltaa kansainvälisille toimielimille
(e)
Advli – objekti:suurin osa Treuhandilta yrityksiä ostaneista investoijista (l) vrt. Investoijat ovat ostaneet Treuhandilta yrityksiä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot