Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet > Rakenteiden subjekti ja subjektitulkinnat > § 520 Subjektin tulkinta auki: Ovi aukeaa nappia painamalla

§ 520 Subjektin tulkinta auki: Ovi aukeaa nappia painamalla

Kun hallitsevan verbin subjekti on elotontarkoitteinen tai muuten epäagentiivinen ja siten semanttisesti epätodennäköinen infinitiivin subjektiksi, infinitiivirakenne esiintyy myös ilman subjektin samastusta. Subjektin tulkinta on passiivin ja nollapersoonan tavoin avoin (a) tai riippuu kontekstista (b).

(a)
Työttömyys ei puolitu, ellei ostovoimaa lisätä ja se ei lisäänny keventämättä verotusta. (l)
(b)
Tuore aviomies puolestaan arvostaa vaimossaan sitä, että tämä pyytämättä pitää kodin siistinä, silittää ja laittaa hyvää ruokaa. (l) | Rock-vuosilta Johnnyyn jäi oma elämänrytmi: yöt menevät omassa studiossa säveltäen, aamut pitkälle iltapäivään nukkuen. (l)

Tämä käyttö on erityisen tyypillinen mAllA-rakenteelle. Hallitseva verbi on intransitiivinen muutosverbi tai abstrakti verbi kuten vaikuttaa, järjestyä tai tapahtua (c). mAttA-rakenteessa on tyypillisesti toiminnan ohjailua tarkoittava verbi kuten käskeä tai pyytää (d). Joskus, kuten sanonnassa En lähde täältä kuin kantamalla, hallitseva subjekti voi olla elollinenkin.

(c)
Sivuovi aukeaa napista painamalla, – –. (l) | Tunnustelemalla siipi vaikuttaa ehjältä. (l) | On selvää, että työttömyys ei poistu työttömyysturvajärjestelmiä uudistamalla. (l) | Eurooppa haluaa rauhoittaa etelärajansa, ja aina parempi, jos se voi tapahtua taloudellisia siltoja rakentamalla. (l)
(d)
Luisteri [ravihevonen] haluaa palvella ja juoksee käskemättä. (l) | – – sillä lupia ei ole haettu eikä niitä ole pyytämättä myönnetty. (l) | – – oli lupa vierailla kutsumatta kylän taloissa ja vaatia kestitystä. (l)

Kuten omasubjektisissakin rakenteissa, infinitiivi esiintyy usein vailla täydennyksiä, jotka tulkitaan hallitsevan rakenteen kautta: Hevonen juoksee käskemättä ’hevonen juoksee niin ettei kukaan käske sitä juoksemaan’.

Myös totaaliobjektin muoto, nominatiivi, osoittaa mAllA-rakenteen subjektiltaan samastumattomaksi (e). Samasubjektisessa lauseessa yksiköllisellä totaaliobjektilla on n-pääte: He järjestivät lastenhoidon palkkaamalla hoitajan.

(e)
Joillekin [lastenhoito] voi tietysti järjestyä palkkaamalla hoitaja kotiin. (L) | Parhaiten runo aukeaa lukijalle luomalla runo uudestaan. (l) | – – sillä pysyvää rauhanratkaisua tuskin syntyy muulla tavoin kuin luomalla vähitellen suur-Serbia ja suur-Kroatia. (l)

Samastumatonta en-rakennetta edustavat ryhmän (f) esimerkit. Rakenne toimii lisäksi metatekstuaalisena adverbiaalina (g), jolloin infinitiivin subjektiksi tulkitaan yleensä ilmauksen esittäjä (kuten A-infinitiivin translatiivissa, » § 514). Samassa merkityksessä esiintyy myös kielteinen mAttA-rakenne (h).

(f)
Vuosi vaihtuu kirpeitä oopperavideoita maistellen. (l) | Pyöräilykypärän suosio on kasvanut kohisten. (l) | Zeminin mukaan vuoropuhelun tulee tapahtua kunkin maan historiaa ja perinteitä kunnioittaen. (l)
(g)
Peter von Baghia mukaillen se on elämää suurempi tv-ohjelma, – –. (l) | Normaalilta peltorinteeltä se pintapuolisesti vilkuillen näyttää, tarkentaa Vuorinen. (l)
(h)
Puuttumatta edes pankkivaltuusmiesten ratkaisun myöhäiseen ajoitukseen on työmarkkinoilla ja valtiovarainministeriössä kaikki tosiasiat tällä hetkellä käsissä. (l)

Kun rakenne on leksikaalistunut esim. adpositioilmaukseksi, kuten syksystä lähtien ja siitä johtuen (» § 695698), se on myös semanttisesti subjektiton: subjektia ei samasteta hallitsevaan subjektiin eikä tulkita ihmistarkoitteiseksi.

Huom. Yksiköllinen nominatiiviobjekti esiintyy en-rakenteessa lähinnä kiteymissä ottaen huomioon ja mukaan lukien. Toisaalta niissä voi esim. passiivilauseessa olla genetiiviobjekti: – – Suomen väestöpohjan ja sairastuvuuden huomioon ottaen meillä tarvitaan noin 5000 ohitusleikkausta vuosittain (l). Kun sijana on nominatiivi, rakenteen voi katsoa statusrakenteeksi: – – Suomen etuudet ovat verotus huomioon ottaen keskimääräistä pohjoismaista tasoa (l) (vrt. partisiipit » § 533 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot