Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Infiniittiset rakenteet > § 875 Infiniittiset rakenteet lausemaisuuden jatkumolla

§ 875 Infiniittiset rakenteet lausemaisuuden jatkumolla

Infiniittiset rakenteet ovat joko subjektittomia tai saavat genetiivisubjektin; niiden verbi ei kongruoi subjektin kanssa eli se ei ole persoonamuotoinen (» § 491). Verbin infinitiivi- tai partisiippimuodon edussananaan sisältävät rakenteet ovat kuitenkin useilta ominaisuuksiltaan lauseen kaltaisia. Niihin voi ensinnäkin verbin lisäksi kuulua sen täydennyksiä ja määritteitä:

 
Lause: He asuivat vuokralla koko ikänsä.
 
Infiniittisiä rakenteita:asua koko ikänsä vuokralla | asuakseen koko ikänsä vuokralla | Vihdoinkin asumaan vuokralle! | asuessaan ~ asuttuaan koko ikänsä vuokralla | koko ikänsä vuokralla asuvia ~ vuokralla asuneita

Osalla infiniittisiä rakenteita voi ilmaista persoonaa, mutta se tehdään possessiivisuffikseilla kuten nominaalisissa lausekkeissa (a). Infiniittisellä verbinmuodolla voi olla oma subjekti, joka on useimmissa tapauksissa genetiivimuotoinen (b). Subjektin ja verbin persoonakongruenssin sijasta eräissä infiniittisissä rakenteissa esiintyy näin ollen genetiivilausekkeen ja possessiivisuffiksin kongruenssia (c) (» § 1297).

(a)
He kertoivat asuvansa vuokralla. | Tunsin vilustuneeni. vrt. Tunsin kissani.
(b)
Annoin hänen asua vuokralla. | Kuulin Paulin muuttavan Ruotsiin. | Äiti nauroi lapsen kertoessa satuja.
(c)
Minun vuokraamani asunto. | Hänen astuessaan sisään yleisö nousi seisaalleen.

Aikasuhteita ei infiniittisissä lausekkeissa voi ilmaista tempuksilla siten kuin finiittiverbillisessä lauseessa, mutta referatiivi- ja temporaalirakenteella sekä VA- ja NUT-partisiipeilla voidaan osoittaa tilanteiden aikasuhteita (» § 522525, 538, 544):

 
Käynnissä oleva Aiempi
Huomasin hänen tulevan. Huomasin hänen tulleen.
Tilaisuus päättyi yleisön laulaessa
Maamme-laulua.
Tilaisuus päättyi yleisön laulettua
Maamme-laulun.
Puhuja vetosi kaikkiin paikkakunnalla asuviin suomalaisiin. Puhuja vetosi kaikkiin paikkakunnalla asuneisiin suomalaisiin.
vuokralla asuvat ystävämme vuokralla asuneet ystävämme

Passiivi on mahdollinen partisiippiin perustuvissa ilmauksissa sekä E-infinitiivissä:

(d)
Kuulin, että täällä mietiskellään. vrt. Kuulin täällä mietiskeltävän.
asunto, jota tarjotaan vuokralle vrt. vuokralle tarjottava ~ tarjottu asunto

Rouske käy, kun syödään näkkileipää. vrt. Rouske käy näkkileipää syötäessä.

Infiniittiset rakenteet voivat toimia nominaalisten lauseenjäsenten tehtävissä samaan tapaan kuin finiittiset lauseetkin (e). Infiniittisillä muodoilla on eri määrin nominin ominaisuuksia; esim. monet partisiipit ovat adjektiivin kaltaisia (» § 630631).

(e)
Subjekti: On kivaa asua vuokralla ~ kun pääsee asumaan vuokralla. | Objekti: Haluaisin asua vuokralla ~ että kaikki asuisivat vuokralla. | Adverbiaalitäydennys: Päädyin asumaan vuokralla ~ siihen, että asun vuokralla. | Adverbiaalimäärite: Sain ponnistella pitkään asuakseni vuokralla ~ jotta pääsisin asumaan vuokralla. | Substantiivin määrite: On vaikea löytää halvalla vuokrattavia asuntoja ~ asuntoja, joita vuokrataan halvalla.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot