Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Kvanttorilause > § 903 Määränilmaukset kvanttorilauseissa

§ 903 Määränilmaukset kvanttorilauseissa

Kvanttorilauseessa esiintyy monenlaisia määränilmauksia: kvanttoripronomineja kuten useita, kvanttoriadverbeja kuten paljon, liikaa, sadoittain sekä mittailmauksia kuten 90 metriä (a). Määränilmauksena toimii myös vaihteluvälin ilmaus (b) tai joukkoa tai kokonaisuutta tarkoittava NP (c), ja määränilmaukseen voi sisältyä kvanttorin ohella substantiivi, joka myös kuvaa partitiivi-NP:n tarkoitetta (d).

(a)
Kannastaan epävarmoja oli 26 prosenttia. Kuukautta aiemmin heitä oli ollut käytännössä saman verran, 27 prosenttia. (l) | Poikasia kuoli sadoittain. (l) | Kokonaan savuttomia työpaikkoja on kolmannes kaikista, – –. (l) | Ryöstäjiä oli useampia kuin yksi, – –. (l) | Kilpaladuilla korkeuseroa on liki 90 metriä. (l)
(b)
”Meitä on kätilöstä insinööriin (l) [otsikko] | Naisten sarjan voitti hiihtosuunnistaja Arja Nuolioja ja katsojia oli kahdesta kolmeen tuhanteen. (l)
(c)
Työväenopistossa 60-luvun alussa meitä oli koolla hyvä jengi, – –. (l) | Meitä Tampellan poikamiehiä oli viiden ryhmä, johon lisäkseni kuuluivat – –. (l)
(d)
Meitä oli kolme lasta. | Flavonoidit kuuluvat kehon omien antioksidanttien ryhmään, ja niitä tiedetään olevan yli sata alalajia. (l) | Erikoisuus on ohrarieska, jota leivotaan keskimäärin reilut sata leipää päivässä. (l)

Kvanttorilauseen määränilmauksena voi toimia adjektiivilauseke, etenkin jos siihen sisältyy kvanttoripronomini tai vertailusana, esim. muita, monenlaisia, erityyppisiä, kaikennäköisiä (e). Muutkin adjektiivit ovat eräin rajoituksin mahdollisia: adjektiivilauseke on rinnasteinen, siihen liittyy additiivinen fokuspartikkeli tai siitä ilmenee muulla tavoin, että kyse on partitiivi-NP:n tarkoittaman olio- tai ilmiölajin jakautumisesta luokkiin (f).

(e)
Onko näitä muita? | Meitä on täällä [soittokunnassa] monen tasoisia. (l) | Niit on erityyppisii. (p)
(f)
Veronkiertoa on yhä vain törkeätä ja tavallista (L) | Onko näitä punaisiakin? | Salonkeja ja muotiliikkeita tuli kuitenkin uusia. (l) | Onko näitä isompia? (P)

Rinnasteinen adjektiivilauseke törkeätä ja tavallista jakaa tarkoitteen kahteen tyyppiin. Lause *Veronkiertoa on törkeätä ei ole mahdollinen, koska adjektiivi ei jaa veronkiertoa tyyppeihin. Sen sijaan adjektiivi uusia lauseessa Salonkeja – – tuli uusia implikoi aiempia salonkeja ja siis kahta salonkityyppiä.

Kvanttorilauseen osat kuuluvat merkityksen kannalta yhteen: lauseessa ilmoitetaan partitiivisijaisen NP:n tarkoitteen suhteellinen tai absoluuttinen määrä. Syntaktisesti NP ja määränilmaus muodostavat kuitenkin erilliset lausekkeet ja ovat yhdistettävissä yhdeksi NP:ksi vain silloin, kun sekä määränilmaus että NP ovat monikollisia, esim. Hakijoita oli useita ~ Oli useita hakijoita. Kun määränilmaus on yksikössä ja NP monikossa, ne eivät voi kuulua samaan lausekkeeseen: Hakijoita on vielä kolme ~ monta mutta *kolme ~ monta hakijoita.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot