Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Kvanttorilause > § 902 Kvanttorilauseen piirteet: vastauksia tuli vajaat 3000

§ 902 Kvanttorilauseen piirteet: vastauksia tuli vajaat 3000

Kvanttorilauseen tuntomerkkinä on kaksi lauseketta: partitiivimuotoinen NP sekä sen tarkoitteiden määrää ilmaiseva lauseke eli määränilmaus. Lausetyypillä on intransitiivinen ja transitiivinen variantti. Intransitiivisessa kvanttorilauseessa partitiivisijainen NP on subjektina, transitiivisessa objektina. Partitiivisijainen NP on jaollistarkoitteinen ja kvantitatiivisesti epämääräinen, ja määränilmaus esittää sen tarkoitteelle suhteellisen tai absoluuttisen rajan.

 
  Partitiivi-NP   Määränilmaus
Intransitiivinen e-subj    
  Hakijoita on liian vähän.
  Vastauksia tuli vajaat 3000.
Transitiivinen obj    
  Hakijoita kutsuttiin haastatteluun useita.
  Vastauksia olemme nyt saaneet vajaat 3000.

Tyypillisessä kvanttorilauseessa verbin edellä on partitiivisijainen NP ja jäljessä määränilmaus. Näin on intransitiivisessa kvanttorilauseessa (a) mutta myös transitiivisessa silloin, kun siinä ei ole subjektia, esim. passiivissa (b). Partitiivisijainen NP voi olla verbin jäljessäkin (c), ja sen ja määränilmauksen järjestys voi vaihdella tekstuaalisista syistä (d).

(a)
Vuonna 2025 meitä saattaa olla jo yhdeksän miljardia. (l) | Pahimmillaan työviikkoni ovat olleet 60–80 tuntisia kun päivystyksiä on useita. (l) | Silti loukkaantumisia sattuu yllättävän vähän. (l)
(b)
Kreikassa juodaan ouzoa, anisjuomaa, se on hyvin väkevää ja sitä otetaan vain pikku lasillinen. (k) | Syitä ennätystehtailuun on esitetty useita. (l) | Suuri osa Kuwaitissa elävistä irakilaisista on oppositioaineksia. Heitä pidätettiin heti miehityksen jälkeen joukoittain. (l)
(c)
Dickiltä on viime vuosina julkaistu paljon suomennoksia, ja Matti Rosvall on tehnyt niitä useita. (l) | Mutta kolkyt ja risojen ikäjoukosta löytyy väliinputoajiakin iso joukko. (l) | Saanko noita ruissämpylöitä pari kappaletta? (P)
(d)
En tiedä montako naista seminaariin osallistuu, mutta vähän meitä on. (l)

Lauseessa voi olla partitiivi-NP:n ja määränilmauksen lisäksi paikan- tai omistajanilmaus:

(e)
Heitä oli paikalla ehkä parikymmentä. (l) | Mutta kolkyt ja risojen ikäjoukosta löytyy väliinputoajiakin iso joukko. (l) | Meitä oli sillä leirillä alunperin 17 saman paikkakunnan poikaa. (l)

Intransitiivisella kvanttorilauseella on eksistentiaalilauseen piirteitä: sen subjekti on partitiivissa, ja verbinä on olla tai muu eksistentiaaliverbi kuten löytyä, syntyä, tulla. Kvanttorilause poikkeaa kuitenkin eksistentiaalilauseen tyypillisestä sanajärjestyksestä, sillä partitiivisijainen NP on verbin edessä. Se voi myös sisältää anaforisen tai deiktisen pronominin, jollaiset ovat eksistentiaalilauseessa harvinaisia (kuitenkin » § 894 esimerkit g–h).

 
Eksistentiaalilause Kvanttorilause
Siellä oli paljon väkeä. Väkeä oli paljon.
Siellä oli niitäkin. Niitä oli kilokaupalla.
?Siellä oli meitä. Meitä oli monta.

Kun määränilmauksena on rinnasteinen lauseke, voi kvanttorilausetta vastata eksistentiaalilause, jossa on partitiivi-NP:n sijasta inessiivisijainen NP: On tärkeää tietää, että orgaanisissa yhdisteissä on sekä haitallisia että vaarattomia (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot