Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Tuloslause > § 904 Tuloslauseen piirteet: sadosta tulee keskinkertainen

§ 904 Tuloslauseen piirteet: sadosta tulee keskinkertainen

Tuloslauseessa on elatiivimuotoinen NP ja sitä luonnehtiva predikatiivi. Lausetyypillä on intransitiivinen ja transitiivinen variantti. Molemmat ilmaisevat elatiivilausekkeen tarkoitetta koskevaa muutosta. Intransitiivisella tuloslauseella ilmaistaan, että muutos tapahtuu, transitiivisella taas sitä, että muutoksen saa aikaan subjektin tarkoite.

 
    Adverbiaali   Predikatiivi
Intransitiivinen   Meistä tulee kuuluisia ~ tanssijoita.
    Sadosta muodostui keskinkertainen.
Transitiivinen Tämä tekee meistä   kuuluisia ~ tanssijoita.
    Sadosta odotetaan keskinkertaista.

Intransitiivisen tuloslauseen teemana on yleensä elatiivi-NP. Lauseen yleisin verbi on tulla, mutta samaan tapaan käytetään myös esim. verbejä kasvaa, kehittyä, muodostua, kehkeytyä, sukeutua (a). Transitiivisessa variantissa tulos esitetään aikaansaannoksena: subjektin tarkoite – passiivilauseessa implisiittinen – panee muutoksen toimeen (b), arvioi tai kuvittelee sen tapahtuvan (c). Tavallinen verbi on tehdä; muita tyypillisiä verbejä ovat odottaa, veikata ja ennustaa.

(a)
Ari Vataselle kuluvasta vuodesta muodostuu aika lailla aikaisemmista poikkeava. (l) | Valamosta kehittyi Pohjoismaiden huomattavin luostari. (l) | Petri Laaksosesta on sukeutumassa nykysuomalaisten tuntojen tulkki. (l) | Talkootyöllä proomusta on kehkeytynyt kuunari, josta tulee suomalaisen kulttuurin lippulaiva. (l)
(b)
– Se oli isku, joka teki minusta pihtiputaalaisen. (E) | Haatajan Mikasta leivottiin mestari nuorten sarjassa. (E)
(c)
Näillä näkymin toivon hänestä demokraattien ehdokasta ja Bushin murskaajaa. (E) | Coloradon yliopiston säätieteilijät veikkaavat tämänvuotisesta hurrikaanikaudesta pahinta 20 vuoteen. (l) | Myös tästä vuodesta ennustetaan tappiollista. (l)

Intransitiivisen tuloslauseen predikatiivi on sikäli subjektin ja transitiivisen vastaavasti objektin kaltainen, että ne ovat kiellon takia partitiivissa toisin kuin predikatiivi yleensä (» § 957).

(d)
Uutta Garboa minusta ei tullut, sillä halusin säilyttää oman tyylini. (l) | Sihteerintoimesta ei kuitenkaan tullut pitkäaikaista. (k) | Vaikka Suvin poikaystävä on musiikkimiehiä, Suvista ei laulavaa missiä saada. (E)

Kummallakin tuloslauseella on vastine, jossa on translatiivimuotoinen predikatiiviadverbiaali:

(e)
Intransitiivinen: Me tulemme kuuluisiksi. | Transitiivinen: Tämä tekee meidät kuuluisiksi.

Tämä rakenne eroaa kuitenkin merkitykseltään tuloslauseesta. Tuloslause ilmaisee pikemminkin uuden ominaisuuden tai luokan syntyä kuin muutosta olemassa olevassa. Ero näkyy siinä, että vain tuloslause käy tapauksiin, joissa tarkoite ei muutu vaan kehkeytyy kuvatunlaiseksi: Leivonnaisista tuli suussasulavia; Lapsesta tuli poika. Samaa osoittaa se, että tuloslause on ainoa vaihtoehto, kun luonnehditaan aikaa vievää asiaa (f).

(f)
Avioliitosta tuli pitkä ja onnellinen. (R) | vrt. *Avioliitto tuli pitkäksi ja onnelliseksi. | Kokouksesta tuli vaikea. ~ *Kokous tuli vaikeaksi.

Substantiivipredikatiivi suosii selvemmin tuloslausetta: Hänestä tulee ~ tehtiin laulaja ~ pääministeri ~ nainen. Myöskään vaihtoehdoissa käytetyt verbit eivät ole aivan samat: esim. muuttua, ryhtyä, siirtyä ja valmistua esiintyvät predikatiiviadverbiaalin kanssa (Hän valmistui papiksi), odottaa tuloslauseessa: Hänestä odotettiin uutta Carusoa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot