Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit > Objektina alisteinen kysymyslause tai että-lause > § 472 Mentaalisten ja kommunikaatioverbien lausetäydennykset

§ 472 Mentaalisten ja kommunikaatioverbien lausetäydennykset

Alisteinen kysymyslause esittää proposition, jonka sisältö on joltakin osin avoin, ratkaisematon. Lause, jonka täydennyksenä alisteinen kysymyslause on, ilmaisee tämän ratkaisemattoman asian käsittelyä. Tällaisia ovat ennen kaikkea mentaaliset ja loogisia asiayhteyksiä ilmaisevat sekä kysymistä ja tiedon välittämistä tarkoittavat verbit eli kommunikaatioverbit, joilla referoidaan kysymyksiä. Pragmaattisista syistä alisteinen kysymyslause on usein todennäköisempi kielteisen kuin myönteisen tiedon välittämistä ilmaisevan verbin kanssa: Hän ei sanonut, tapahtuiko niin vrt. ?Hän sanoi, tapahtuiko niin. Alisteisen kysymyslauseen objektikseen saavia verbejä ovat mm. seuraavat:

 
Tietäminen, tiedon saanti ja säilyttäminen: aavistaa, epäillä, huomata, kuulla, käsittää, lukea, muistaa, muistella, nähdä, oivaltaa, oppia, ottaa huomioon, palauttaa mieleen, panna merkille, saada selville, tajuta, tietää, tuntea, unohtaa, ymmärtää | Ratkaiseminen: määrätä, päättää, ratkaista, sanella, valita | Ennakointi: aavistaa, arvailla, arvata, ennustaa, veikata | Kysyminen, selvän ottaminen: arvioida, arvuutella, ihmetellä, kokeilla, kysyä, laskea, määrittää, pohtia, päätellä, selvittää, testata, tiedustella, varmistaa | Tiedon välittäminen: kertoa, mainita, paljastaa, salata, sanoa, todistaa, tunnustaa, vaieta, vihjata

Nämä verbit saavat vaihtoehtoisesti joko interrogatiivi- tai deklaratiivimuotoisen lausetäydennyksen:

 
Kun pahin pankkikriisissä alkaa olla ohi, on varmistettava, etteivät 1980-luvun synnit toistu. (l) | Torstai-iltaisen tehotarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, onko henkilökunta työnantajan kirjoilla. (l) | Rikoslaboratorio selvitti, että kuivunut veri puukossa oli samaa ryhmää kuin uhrilla. (l) | Iltalehti selvitti, millä aloilla työtä riittää, millä ei. (l)

Eräät verbit saavat täydennyksekseen vain deklaratiivilauseen (tai referatiivirakenteen), eivät alisteista kysymyslausetta. Deklaratiivilauseen käytön rajat ovat kuitenkin avoimet (» § 483).

 
aistia, arvella, edellyttää, haluta, harmitella, katsoa ’olla mieltä’, katua, kokea, luulla, olettaa, pahoitella, pelätä, suositella, tahtoa, toivoa, uskoa, vaatia, vaistota
 
En luule enkä ainakaan toivo, että rippikoulusta oli Pursiaisen pojalle mainittavaa haittaa. (l) ~ *oliko rippikoulusta haittaa

Alisteinen kysymyslause esiintyy myös tukipronominin välityksellä adverbiaalitäydennyksenä (» § 11531156). Verbit ilmaisevat esim. neuvottelua ja kiistanalaisuutta (keskustella, neuvotella, äänestää, lyödä vetoa, riidellä, kiistellä), kysymyksen relevanssia (välittää, kiinnittää huomiota, ottaa huomioon, antaa piupaut, ottaa kantaa) sekä asiaintilojen yhteyksiä (riippua, korreloida, olla yhteydessä).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot